Home/Privacy Policy DanishPrivacy Policy Danish

Privacy Policy Danish

Introduktion

English versionFrench version

Meggitt PLC (“Meggitt”, “vi”, “os”, eller “vores”) er en global organisation, der driver virksomhed i en række forskellige lande. “Meggitt” betyder Meggitt PLC og enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrolleres af Meggitt PLC.

Denne politik fastlægger det grundlag, hvorpå Meggitt indsamler og behandler personoplysninger fra enkeltpersoner. De typer af personoplysninger, som Meggitt indsamler og behandler omfatter oplysninger om aktuelle, tidligere og potentielle leverandører, kunder, medarbejdere og andre, som vi kommunikerer med. Enkeltpersoners personoplysninger er underlagt visse retsgarantier, der er angivet i databeskyttelsesloven fra 2018 (Storbritannien) (“loven”), den generelle databeskyttelsesforordning og andre regler.

Personoplysninger er oplysninger om en enkeltperson, der er identificeret eller som kan identificeres, og omfatter både fakta og meninger. Meggitt er den dataansvarlige for alle personoplysninger, der bruges i Meggitts forretningsaktiviteter til vores kommercielle formål. Databrugere er vores medarbejdere, der behandler personoplysninger, mens databehandlere omfatter enhver anden enkeltperson eller organisation, der behandler personoplysninger på vores vegne, såsom kontrahenter og leverandører. Databehandlere og -brugere er forpligtede til at overholde denne politik ved behandling af personoplysninger på Meggitts vegne.

Vores behandlingsaktiviteter

For at få flere oplysninger, bedes du klikke på det relevante link nedenfor, der vedrører dig.

 1. Forretningsforbindelser
 2. Erhvervskunder (og enkeltpersoner med tilknytning til vores erhvervskunder)
 3. Leverandører (herunder underleverandører og enkeltpersoner med tilknytning til vores leverandører og underleverandører)
 4. Andre, der kontakter os
 5. Besøgende på vores kontorer og anlæg
 6. Medarbejdere
 7. Jobansøgere
 8. Besøgende på vores websted
 9. Aktionærer

Sikkerhed

Vi tager sikkerheden af alle de oplysninger, som vi indsamler og behandler alvorligt. Vi forsøger at overholde internationalt anerkendte informationssikkerhedsstandarder såsom ISO/IEC 27001:2013. Vi har indført et rammeværk af politikker, procedurer og træning, der dækker databeskyttelse, fortrolighed og sikkerhed, og vi gennemgår regelmæssigt hensigtsmæssigheden af de foranstaltninger, som vi har indført for at holde de oplysninger, som vi opbevarer, sikre.

Hvornår og hvordan vi deler personoplysninger, og hvor personoplysninger behandles

Vi deler kun personoplysninger med andre, hvor tilladt ved lov. Når vi deler oplysninger med andre, indfører vi kontraktlige aftaler for at beskytte oplysningerne og for at overholde vores databeskyttelses-, fortroligheds- og sikkerhedsstandarder.

Vi er en international virksomhed og bruger tredjeparter i andre lande til at hjælpe os med at drive vores virksomhed. Som følge heraf, kan personoplysninger blive overført uden for de lande, hvor vi og vores kunder og leverandører er beliggende. Dette omfatter lande uden for Den Europæiske Union (“EU”), og lande, der ikke har love, der yder særlig beskyttelse for personoplysninger. Hvor vi overfører personoplysninger uden for EU, udviser vi rettidig omhu med henblik på at sikre, at tilstrækkelige databeskyttelses-, fortroligheds- og sikkerhedsstandarder er på plads.

Personoplysninger, der opbevares af os, kan blive overført til:

Andre Meggitt-selskaber

Vi kan dele personoplysninger med andre Meggitt-selskaber, hvor det er nødvendigt til administrative formål og med henblik på at levere varer og tjenester til vores kunder og modtage varer og tjenester fra vores leverandører. Vores forretningsforbindelser er synlige for og bruges af Meggitt-brugere fra andre Meggitt-selskaber med henblik på at få flere oplysninger om en forretningsforbindelse, kunde eller mulighed, som de har en interesse i (se afsnittet forretningsforbindelser [link] i denne databeskyttelseserklæring for flere oplysninger om vores behandling af denne type af oplysninger).

Tredjepartsorganisationer, der leverer applikationer/funktionalitet, databehandling eller it-tjenester til os

Vi bruger tredjeparter til at støtte os i at levere varer og tjenester og til at hjælpe med at levere, drive og styre vores interne it-systemer. For eksempel, udbydere af informationsteknologi, cloud-baseret software som en tjenesteudbyder, identitetsstyring, webstedshosting og -administration, dataanalyse, sikkerhedskopiering af data, sikkerheds- og opbevaringstjenester. Serverne, der leverer cloud-infrastruktur er beliggende i sikre datacentre rundt omkring i verden, og personoplysninger kan opbevares i enhver af dem.

Tredjepartsorganisationer, der ellers hjælper os med at levere varer, tjenester eller oplysninger

Revisorer og andre professionelle rådgivere

Retshåndhævende eller andre offentlige myndigheder og tilsynsmyndigheder, eller til andre tredjeparter, som påkrævet ved gældende lov eller forordning

Lejlighedsvis kan vi modtage anmodninger fra tredjeparter med beføjelse til at opnå videregivelse af personoplysninger, såsom for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og forordning, for at undersøge en påstået lovovertrædelse, for at fastlægge, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi efterkommer kun anmodninger om personoplysninger, hvor det er tilladt for os at gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller forordning.

Ændringer til denne databeskyttelseserklæring

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar, så vi gennemgår denne databeskyttelseserklæring regelmæssigt.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige er Meggitt PLC (selskabet, der er registreret i England under registreringsnummer. 432989 og med hjemsted på Pilot Way, Ansty, Business Park, Coventry CV7 9JU), samt eventuelt andet Meggitt-selskab, der er en kontraherende part med henblik på at levere eller modtage varer og tjenester.

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring, eller hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger, bedes du kontakte os på:

Data Protection Officer
Meggitt PLC
Pilot Way
Ansty Business Park
Coventry
CV7 9JU
UK

Telefon: +44 (0) 2476 826900

Enkeltpersoners rettigheder og hvordan de kan udøve dem

Enkeltpersoner har visse rettigheder med hensyn til deres personoplysninger og dataansvarlige er ansvarlige for at opfylde disse rettigheder. Hvor vi beslutter, hvordan og hvorfor personoplysninger behandles, er vi en dataansvarlig og medtager yderligere oplysninger om de rettigheder, som enkeltpersoner har, og hvordan de kan udøve dem nedenfor.

Adgang til personoplysninger

Du har en ret til adgang til personoplysninger, som opbevares af os som dataansvarlig. For at modtage eventuelle personoplysninger, som vi opbevarer om dig, skal du fremsætte en formel skriftlig anmodning, med forbehold af et identitetstjek. Vi tilstræber at besvare eventuelle anmodninger om oplysninger omgående, og under alle omstændigheder inden for en måned.

Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve enhver af de andre rettigheder). Dog kan vi opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er åbenlyst grundløs, gentagen eller overdreven. Alternativt kan vi nægte at efterkomme din anmodning under disse omstændigheder.

Ændring til personoplysninger

Når det er praktisk muligt, og så snart vi er informerede om, at personoplysninger, som behandles af os ikke længere er rigtige, vil vi foretage berigtigelse (hvor relevant) baseret på dine opdaterede oplysninger.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvor vi behandler personoplysninger baseret på samtykke, har enkeltpersoner en ret til at tilbagetrække samtykke til enhver tid. Vi behandler generelt ikke personoplysninger baseret på samtykke (da vi som regel kan påberåbe os et andet retsgrundlag, såsom den legitime interesse i at udføre og forvalte vores forretningsaktiviteter). For at stoppe med at modtage e-mails fra en Meggitt-markedsøringsliste, bedes du klikke på afmeldingslinket i den relevante e-mail, som du har modtaget fra os.

Andre rettigheder for registrerede

Sammen med rettighederne til adgang og ændring, der er nævnt ovenfor, kan enkeltpersoner have andre rettigheder med hensyn til de personoplysninger, som vi opbevarer, såsom en ret til sletning, til at begrænse eller gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger og retten til dataoverførbarhed.

 

Klager

Vi vil se på den og svare på eventuelle klager, som vi modtager.

Du har også ret til at indgive en klage til Information Commissioner’s Office (“ICO”) (den britiske databeskyttelsesmyndighed) eller tilsvarende myndighed i EU. For yderligere oplysninger om dine rettigheder og hvordan du indgiver en klage til myndighederne, henvises der til ICO-webstedet eller tilsvarende lokalt websted.

 

1. Forretningsforbindelser

Indsamling af personoplysninger

Meggitt behandler personoplysninger om forretningsforbindelser (eksisterende og potentielle Meggitt-kunder og/eller enkeltpersoner, der er forbundet med dem) ved hjælp af et kunderelationsstyringssystem (“Meggitt CRM” – Customer Relationship Management System).

Indsamlingen af personoplysninger om forretningsforbindelser og tilføjelsen af de pågældende personoplysninger til Meggitts kunderelationsstyringssystem indledes af en Meggitt-bruger og vil omfatte navn, arbejdsgivernavn, forretningsforbindelsens titel, telefon, e-mail og andre forretningskontaktoplysninger. Derudover kan Meggitts kunderelationsstyringssystem indsamle oplysninger fra Meggitt-e-mail (afsendernavn, modtagernavn, dato og tid) og -kalender (organisatornavn, deltagernavn, dato og tidspunkt for begivenheden), samt systemer vedrørende interaktioner mellem Meggitt-brugere og forretningsforbindelser eller tredjeparter.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger om vores forretningsforbindelser bruges til legitime interesser i at få flere oplysninger om en konto, kunde eller mulighed. Hvor en legitim interesse muligvis ikke finder anvendelse, vil vi indhente dit samtykke.

Personoplysninger om forretningsforbindelser kan være synlige for og bruges af Meggitt-brugere til følgende formål:

 • Administration, forvaltning og udvikling af vores selskaber og tjenester
 • Tilvejebringelse af oplysninger om os og vores udvalg af tjenester
 • Tilrådighedsstillelse af kontaktoplysninger for Meggitt-brugere
 • Identifikation af kunder/forretningsforbindelser med lignende behov
 • Beskrivelse af arten af en forretningsforbindelses forhold til Meggitt
 • Udførelse af analyse, herunder foretagelse af målinger for Meggitt-lederskab, såsom om tendenser, kort over kunderelationer, salgsoplysninger og fremskridt i forhold til forretningsmål

Meggitt hverken sælger eller på anden måde frigiver personoplysninger indeholdt i Meggitts kunderelationsstyringssystem til tredjeparter med henblik på at give dem mulighed for at markedsføre deres produkter og tjenester uden relevant samtykke fra enkeltpersoner.

Dataopbevaring

Personoplysninger opbevares på Meggitts kunderelationsstyringssystem, så længe som nødvendigt til de formål, der er angivet ovenfor (f.eks. så længe vi har, eller skal føre en optegnelse over, en relation til en forretningsforbindelse).

2. Erhvervskunder (og enkeltpersoner med tilknytning til vores erhvervskunder)

Indsamling af personoplysninger

Vores politik er kun at indsamle de personoplysninger, der er nødvendige til de aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvis det er strengt nødvendigt til de pågældende formål. De oplysninger, som vi indsamler og behandler fra vores kunder vil omfatte navn, arbejdsgivernavn, forretningsforbindelsens titel, telefon, e-mail og andre forretningskontaktoplysninger.

Hvor er vi nødt til at behandle personoplysninger for at levere varer og tjenester, beder vi vores kunder om at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for de registrerede om oplysningernes brug.

Brug af personoplysninger

Vi bruger personoplysninger om vores erhvervskunder, hvor behandlingen er nødvendig med henblik på opfyldelsen af en kontrakt i forbindelse med levering af varer eller tjenester, eller for at træffe foranstaltninger efter din anmodning herom forud for indgåelse af en kontrakt. Oplysninger kan også behandles til legitime interesser i at: administrere, forvalte og udvikle vores selskaber og tjenester, sikkerheds-, kvalitets- og risikostyringsaktiviteter, eller i at give kunder oplysninger om os og vores udvalg af tjenester. Oplysninger kan også behandles som nødvendigt for at hjælpe os med at opfylde vores juridiske forpligtelser. Nærmere oplysninger om den måde, hvorpå personoplysninger om vores erhvervskunder behandles er skitseret nedenfor:

Levering af varer og tjenester

Vi leverer en bred vifte af varer og tjenester, som kræver, at vi behandler personoplysninger.

Administration, forvaltning og udvikling af vores selskaber og tjenester

Vi behandler personoplysninger for at drive vores virksomhed, herunder:

 • forvalte vores forhold til kunder,
 • udvikle vores selskaber og tjenester,
 • vedligeholde og bruge it-systemer,
 • arrangere eller formidle arrangement af kundebegivenheder, og
 • administrere og forvalte vores websted og systemer og applikationer.

Sikkerheds-, kvalitets- og risikostyringsaktiviteter

Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores og vores kunders oplysninger (herunder personoplysninger), hvilket indebærer påvisning, undersøgelse og løsning af sikkerhedstrusler. Personoplysninger kan blive behandlet som en del af den sikkerhedsovervågning, som vi foretager, for eksempel, automatiserede scanninger for at identificere skadelige e-mails. Vi overvåger tjenester, der leveres til kunder med henblik på kvalitetsformål, hvilket kan indebære behandling af personoplysninger, der opbevares i den relevante kundefil. Vi indsamler og opbevarer personoplysninger som en del af vores kundeengagement og godkendelsesprocedurer.

Tilvejebringelse af oplysninger for vores kunder om os og vores udvalg af tjenester

Med mindre vi bliver bedt om ikke at gøre det, bruger vi kunders forretningskontaktoplysninger til at tilvejebringe oplysninger om os og vores produkter, som vi mener vil være af interesse. For eksempel, andre produkter og tjenester, der kan være relevante og invitationer til begivenheder.

Overholdelse af eventuelt krav i lovgivning, forordning eller et fagligt organ, som vi er medlem af

Vi er underlagt lovgivningsmæssige, forskriftsmæssige og faglige forpligtelser. Vi er nødt til at føre visse optegnelser for at påvise, at vores tjenester leveres i overensstemmelse med de pågældende forpligtelser, og de pågældende optegnelser kan indeholde personoplysninger.

Hvor aftalt med vores kunder, kan vi bruge oplysninger, som vi modtager i forbindelse med leveringen af varer og tjenester til andre lovlige formål, herunder analyse for bedre at forstå et bestemt problem, en bestemt branche eller sektor, til at give vores kunder indsigt, til at forbedre vores forretning, tjenestelevering og tilbud, og til at udvikle nye Meggitt-teknologier og -tilbud.

Dataopbevaring

Vi opbevarer de personoplysninger, der behandles af os, så længe som nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet (herunder som påkrævet ved gældende lovgivning eller forordning).

3. Leverandører (herunder underleverandører og enkeltpersoner med tilknytning til vores leverandører og underleverandører)

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører (herunder underleverandører og enkeltpersoner med tilknytning til vores leverandører og underleverandører) for at forvalte forholdet, kontrakten, for at modtage tjenester fra vores leverandører og, i givet fald, for at levere varer og tjenester til vores kunder.

Brug af personoplysninger

Vi bruger oplysninger om vores leverandører til opfyldelsen af en kontrakt om at modtage varer eller tjenester, eller levere varer og tjenester til kunden, eller for at træffe foranstaltninger efter din anmodning herom forud for indgåelse af en kontrakt. Oplysninger kan også behandles til de legitime interesser i: at hjælpe os med at administrere, forvalte og udvikle vores selskaber, sikkerheds-, kvalitets- og risikostyringsaktiviteter, eller for at tilvejebringe oplysninger om os og vores udvalg af tjenester. Oplysninger kan også behandles som nødvendigt for hjælpe os med at opfylde vores juridiske forpligtelser. Nærmere oplysninger om den måde, hvorpå personoplysninger om vores erhvervskunder behandles, er skitseret nedenfor:

Modtagelse af varer og tjenester

Vi behandler personoplysninger i forhold til vores leverandører og deres medarbejdere, som nødvendigt for at modtage deres varer og tjenester. For eksempel, hvor en leverandør leverer materialer til os, behandler vi personoplysninger som en del af logistikken i at modtage de pågældende materialer.

Levering af varer og tjenester til kunder

Hvis en leverandør hjælper os med at levere varer og tjenester til vores kunder, behandler vi personoplysninger om de enkeltpersoner, der er involveret i leveringen af varer og tjenester med henblik på at administrere og forvalte vores forhold til leverandøren og de relevante enkeltpersoner, og med henblik på at levere sådanne varer og tjenester til vores kunder.

Administration, forvaltning og udvikling af vores selskaber

Vi behandler personoplysninger for at drive vores virksomhed, herunder:

 • forvalte vores forhold til leverandører,
 • udvikle vores selskaber og tjenester,
 • vedligeholde og bruge it-systemer,
 • arrangere eller formidle arrangement af begivenheder, og
 • administrere og forvalte vores websted og systemer og applikationer.

Sikkerheds-, kvalitets- og risikostyringsaktiviteter

Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores og vores kunders oplysninger (herunder personoplysninger), hvilket indebærer påvisning, undersøgelse og løsning af sikkerhedstrusler. Personoplysninger kan blive behandlet som en del af den sikkerhedsovervågning, som vi foretager, for eksempel, automatiserede scanninger for at identificere skadelige e-mails. Vi har indført politikker og procedurer til at overvåge kvaliteten af vores tjenester og styre risici i forhold til vores leverandører. Vi indsamler og opbevarer personoplysninger som en del af vores kontraheringsprocedurer for leverandører. Vi overvåger de leverede tjenester til kvalitetsformål, hvilket kan indebære behandling af personoplysninger.

Tilvejebringelse af oplysninger om os og vores udvalg af tjenester

Med mindre vi bliver bedt om ikke at gøre det, bruger vi forretningskontaktoplysninger til at tilvejebringe oplysninger om os og vores produkter, som vi mener vil være af interesse. For eksempel, brancheopdateringer og -indsigt, samt andre tjenester, der kan være relevante og invitationer til begivenheder.

Overholdelse af eventuelt krav i lovgivning, forordning eller et fagligt organ, som vi er medlem af

Vi er underlagt lovgivningsmæssige, forskriftsmæssige og faglige forpligtelser. Vi er nødt til at føre visse optegnelser for at påvise, at vores tjenester leveres i overensstemmelse med de pågældende forpligtelser, og de pågældende optegnelser kan indeholde personoplysninger.

Dataopbevaring

Vi opbevarer de personoplysninger, der behandles af os, så længe som nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet (herunder som påkrævet ved gældende lovgivning eller forordning).
Personoplysninger kan opbevares i længere perioder, hvor længere opbevaringsperioder er påkrævet ved lov eller forordning og for at fastlægge, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

4. Andre, der kontakter os

Vi indsamler personoplysninger, når en person kontakter os med et spørgsmål, en klage, kommentar eller feedback (såsom navn, kontaktoplysninger og indholdet af meddelelsen). Vi bruger oplysningerne til at svare på meddelelsen med henblik på vores legitime interesser i at opfylde vore forpligtelser og udøve vores rettigheder og pligter som et selskab.

5. Besøgende på vores kontorer og anlæg

Indsamling af personoplysninger

Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger på vores kontorer og anlæg, herunder CCTV (kameraovervågning) og adgangskontrol i bygninger.

Der er skilte på vores kontorer og anlæg, der viser, at kameraovervågning foretages. De optagne billeder opbevares sikkert og tilgås kun på strengt behovsbasis (f.eks. for at undersøge en hændelse). Kameraovervågningsoptagelser overskrives som regel automatisk efter en kort periode med mindre et problem konstateres, som kræver undersøgelse (såsom et tyveri).

Vi kræver, at besøgende på vores kontorer og anlæg meddeler deres ankomst i receptionen og tilvejebringer oplysninger såsom navn, forretningsoplysninger, køretøjsregistrering. Vi fører en optegnelse over besøgende i en kort periode. Vores optegnelser over besøgende opbevares sikkert og er kun tilgængelige på strengt behovsbasis (f.eks. for at undersøge en hændelse).
Afhængig af sikkerhedsniveauet på vores anlæg, arten af dit besøg og varigheden, kan du også blive bedt om at tilvejebringe formelt id og oplysninger, der kræves for at udføre et baggrundstjek således at vores handelscompliance-teams kan kontrollere sikkerhedsgodkendelseskrav. Oplysninger, der opbevares med henblik på handelscompliance-kontroller opbevares sikkert og i den tid, der er nødvendig i overensstemmelse med de påkrævede regler og retningslinjer.

Brug af personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om besøgende på vores anlæg med henblik på vores legitime interesser i at udføre vores forpligtelser og udøve eventuelle rettigheder, pligter og skøn som selskab for at sikre, at der er indført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på anlæggene. Vi kan behandle dine personoplysninger til at foretage baggrundstjek. Dette er nødvendigt for at hjælpe med at opfylde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med arten af det arbejde, som vi udfører, branchen, som vi arbejder i, og de typer af kontrakter, som vi har på plads med visse kunder, der kræver specifik sikkerhedsgodkendelse på nogle anlæg.

Dataopbevaring

Vi opbevarer de personoplysninger, der behandles af os, så længe som nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet (herunder som påkrævet ved gældende lovgivning eller forordning).

Personoplysninger kan opbevares i længere perioder, hvor længere perioder er påkrævet ved lov eller forordning og for at fastlægge, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

6. Medarbejdere

Vi indsamler personoplysninger om vores egne medarbejdere som en del af administrationen, forvaltningen og markedsføringen af vores forretningsaktiviteter.

Medarbejdere bør rådføre sig med MC²-webstedet, MC²-mobilapplikationen eller deres leder med hensyn til, hvordan og hvorfor deres personoplysninger indsamles og behandles.

7. Jobansøgere

Ved ansøgning online om et job hos Meggitt, bedes du indsende din ansøgning via vores rekrutteringswebsteder. Ansøgere bør gennemgå oplysningerne for at få nærmere oplysninger om, hvorfor og hvordan personoplysninger indsamles og behandles.

Når du tilvejebringer dine personoplysninger for os, når du ansøger om en stilling, giver du dit samtykke til Meggitts behandling af de pågældende oplysninger.

For flere oplysninger om vores rekrutteringsprocesser, bedes du besøge https://www.meggitt.com/careers/.

For flere oplysninger om vores rekrutteringsproces for kandidater, bedes du besøge https://www.meggitt-graduate.com/.

8. Besøgende på vores websted

Gennem besøg på vores websted, kan vi indsamle oplysninger om dig, herunder dit navn, din e-mailadresse og telefonnummer. Vi indsamler kun oplysninger, som du specifikt stiller til rådighed. Ved at tilvejebringe sådanne oplysninger, giver du dit samtykke til Meggitts behandling af dem.

Når en besøgende på vores websted tilvejebringer personoplysninger for os, bruger vi dem til de formål, hvortil de blev tilvejebragt for os som anført på indsamlingstidspunktet, såsom for at få flere oplysninger om vores varer og tjenester.

Vi indsamler også oplysninger om din computer og om dine besøg på, og brug af, webstedet (herunder din IP-adresse og antal sidevisninger).Vi registrerer automatisk begrænsede personoplysninger via brugen af cookies på vores websted.

For at se vores cookie-politik bedes du besøge [INDSÆT LINK]. Der henvises til det specifikke websted, som du bruger for at se cookies i brug på det pågældende websted.
Vores websted hverken indsamler eller kompilerer personoplysninger med henblik på formidling eller salg til eksterne parter til markedsføringsformål eller adresserede reklameforsendelser på vegne af tredjeparter.
Personoplysninger, der indsamles via vores websteder, opbevares af os så længe som nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet (herunder som påkrævet ved gældende lovgivning eller forordning).

9. Aktionærer

Indsamling af personoplysninger

Vi kan indsamle og behandle oplysninger vedrørende dig i løbet af vores forhold til dig. Sådanne oplysninger kan omfatte:

 • dit navn og dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, telefonnummer og e-mailadresse,
 • din fødselsdag,
 • din nationalitet,
 • dine bankkontooplysninger, herunder dit kontonummer og bankregistreringsnummer,
 • dine skatteoplysninger,
 • en erklæring om de aktier, du ejer i Meggitt, og det beløb, der er betalt for aktierne
 • nærmere oplysninger vedrørende udbytte, renter eller andre penge, der er udbetalt til dig, hvor relevant,
 • den dato, hvor du blev indført i selskabets medlemsregister,
 • den dato, hvor du ophører med at være aktionær i virksomheden,
 • din IP-adresse, og
 • andre personoplysninger, som du har tilvejebragt direkte for os

Brug af personoplysninger

Vi og tredjepartstjenesteudbydere, der handler på vores vegne, bruger personoplysninger vedrørende dig med henblik på at:

 • opretholde og administrere Meggitts medlemsregister,
 • indgive årlige selvangivelser og tilhørende årsregnskaber til tilsynsorganer,
 • opretholde og administrere et register over egentlige ejerforhold,
 • analysere egentlige og juridiske aktiebesiddelser til skatte- og jurisdiktionsformål og/eller for at formidle aktionærhøringer eller fuldmagtsanmodninger,
 • opretholde optegnelser over medlemsmøder, afstemninger og beslutninger samt tilvejebringelse af stemme- og fuldmagtstjenester,
 • tilbyde aktionær- og investor-tjenester,
 • kontakte dig for at underrette dig om virksomhedsmøder og tilvejebringe virksomhedsdokumenter for dig,
 • kontakte dig for at arrangere møder med dig eller invitere dig til at deltage i investorkonferencer,
 • anmode om stemmeafgivelse ved fuldmagt i forbindelse med beslutninger, der præsenteres for medlemmer på et virksomhedsmøde,
 • deltage i høringer med aktionærer om problemstillinger i virksomheden,
 • afgøre, hvorvidt du vil deltage i visse aktieforøgelser såsom private investeringer, tilbud om aktier, osv.,
 • behandle aktionæranmodninger i forbindelse med adresseændring, ændring af mandat og/eller fusionering af aktiebesiddelser,
 • håndtere meddelelser om en aktionærs død,
 • betale dig udbytte, renter eller andre penge, der skal betales, hvis relevant,
 • behandle køb eller salg af aktier i virksomheden og registrere overdragelse af aktier,
 • eventuel omstrukturering af virksomhedens aktiekapital, der påvirker dine rettigheder som aktionær,
 • bekæmpelse af hvidvaskning af penge, forebyggelse af svig, undersøgelse og påvisning,
 • overholde lovgivning og forordninger om markedsmisbrug, der gælder for Meggitt, herunder i henhold til markedsmisbrugsforordningen,
 • formidle eller implementere en virksomhedsomstrukturering eller overførsel/salg af alle eller en del af vores aktiver eller Meggitts forretning eller en generel investering,
 • håndtere rutinemæssig korrespondance med London Stock Exchange, Euroclear og Companies House og håndtere aktionærer eller deres agents henvendelser via telefon, brev eller e-mail,
 • fastlægge, udøve eller forsvare retskrav, eller
 • overholde eventuelle forpligtelser, der pålægges Meggitt i henhold til gældende lovgivning,

De retsgrundlag, hvorpå vi indsamler, behandler og overfører dine personoplysninger, er:

 • fordi dette er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, der gælder for os,
 • fordi dette er nødvendigt med henblik på opfyldelsen af vores kontrakt med dig gennem stiftelsen af virksomheden,
 • fordi dette er nødvendigt med henblik på vores legitime interesser eller de legitime interesser tilhørende en tredjepart, som vi tilvejebringer dine personoplysninger for. Vi behandler ikke dine personoplysninger til disse formål, hvis vores eller tredjepartens legitime interesser tilsidesættes af dine egne interesser, rettigheder og frihedsrettigheder. De legitime interesser, hvortil vi behandler dine personoplysninger, omfatter vores legitime interesser i:
  • at udføre vores forretningsaktiviteter på en ansvarlig og kommercielt fornuftig måde,
  • at forebygge, undersøge eller påvise tyveri, svig eller anden kriminel aktivitet, og
  • forfølge vores målsætninger vedrørende virksomhedens sociale ansvar.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepartsmodtagere i forbindelse med ovenstående formål, herunder:

 • til tredjeparter, som vi hyrer til at levere tjenester til os, såsom professionelle rådgivere, revisorer og outsourcede tjenesteudbydere,
 • til vores investeringsforvalter, dens datterselskaber og deres respektive tjenesteudbydere fra tid til anden,
 • til vores aktieregistrator og dens tjenesteudbydere,
 • til vore depositar og depotforvalter, og dens tjenesteudbydere,
 • til vores sponsor, mægler og finansielle rådgivere,
 • til andre medlemmer af vores koncern,
 • til finansielle mellemmænd og långivere,
 • til forretningspartnere og/eller mulige erhververe af Meggitt eller investorer (og vores og/eller deres rådgivere), eller
 • til kompetente tilsynsmyndigheder og organer som anmodet eller påkrævet ved lov.

Dataopbevaring

Vi opbevarer de personoplysninger, der behandles af os, så længe det anses for nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet (herunder som påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller forordning).

PPersonoplysninger kan opbevares i længere perioder, hvis forlængede opbevaringsperioder er påkrævet ved lov eller forordning og for at fastlægge, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

Denne databeskyttelseserklæring blev sidst opdateret den 1. April 2020