Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

  • Spare parts
  • Repairs
  • Exchange pool
  • Upgrades
Find out more

Aftermarket Support

UK +44 (0) 330 363 0006
US toll-free +1 877 666 0712

Email aog@meggitt.com

Chính Sách Tuân Thủ Thương Mại

Việc tuân thủ các biện pháp kiểm soát thương mại của chính phủ là hết sức thiết yếu cho Meggitt PLC và các đơn vị kinh doanh của hãng tham gia xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp. Nội dung chính xác của các luật lệ kiểm soát ngành này sẽ thay đổi theo từng lúc tùy thuộc vào môi trường quốc tế.

Meggitt cam kết duy trì sự tuân thủ hoàn toàn với các luật lệ và quy định về kiểm soát thương mại ở mọi khu vực pháp lý nơi hãng hoạt động.

Ban Giám Đốc đã chỉ định một Ủy Ban Tác Phong và Tuân Thủ Thương Mại giám sát chương trình tuân thủ thương mại của Tập Đoàn và về mọi vấn đề tuân thủ thương mại. Ủy Ban do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chủ trì (hoặc nếu Chủ Tịch vắng mặt, thì một giám đốc không điều hành chủ trì).

Để hỗ trợ việc đạt các tiêu chuẩn và sự nhất quán, các Hội Đồng Tuân Thủ Thương Mại cấp vùng đã được lập cho Châu Mỹ và Châu Âu/ Châu Á. Các Hội Đồng gồm các đại diện từ từng Đơn Vị Kinh Doanh Chiến Lược của chúng ta và tọa lạc tại các khu vực tương ứng, và thường được chủ trì bởi một Giám Đốc chính với các cố vấn chuyên nghiệp và cố vấn pháp lý tham dự.

Meggitt đã thiết lập một Chương Trình Tuân Thủ Thương Mại đang được tkai trên toàn Tập Đoàn. Chương trình liên tục được duyệt xét và nâng cấp dựa trên những yêu cầu luật định và kinh doanh. Các Chủ Tịch Đơn Vị Kinh Doanh Chiến Lược và trưởng địa điểm chịu trách nhiệm tiến hành và duy trì chương trình và bảo đảm rằng họ có tiêu chuẩn cao nhất về kiểm soát thương mại.

Đã có thêm chi tiết về Chương Trình Tuân Thủ Thương Mại dành cho các đơn vị kinh doanh chúng ta và có thể tìm thêm thông tin trên trang web Tuân Thủ Thương Mại nội bộ của Meggitt.

Mọi thắc mắc, nhận xét hoặc quan ngại có thể được gửi đến:

Philip Green – Giám Đốc Điều Hành Các Sự Vụ Doanh Nghiệp và Thương Mại, Meggitt PLC
(+44 (0) 1202 597569)

Eric Lardiere – Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Tổng Cố Vấn và Thư Ký, Meggitt-USA, Inc.
(+1 805 526 5700 x 6650)

Kate Coulson – Cố Vấn Pháp Lý Cấp Cao, Meggitt PLC
(+44 (0) 2476 668973)

Bruce Jackson – Phó Chủ Tịch Tuân Thủ Thương Mại Tập Đoàn
(+1 303 638 9627)

Janet Pierce – Trưởng bộ phận Tuân Thủ Thương Mại– Châu Mỹ
(+1 970 685 4361)

Natasha Allen – Trưởng bộ phận Tuân Thủ Thương Mại – Châu Âu và Châu Á
(+44 (0) 7786 197307

Được Ban Giám Đốc chấp thuận

Phiên bản 1, 24 tháng 2 năm 2005
Phiên bản 2, 1 tháng 11 năm 2007
Phiên bản 3, 28 tháng 7 năm 2009
Phiên bản 4, 22 tháng 9 năm 2014
Phiên bản 5, 7 tháng 11 năm 2016


Print Friendly, PDF & Email