Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Aftermarket Support

UK +44 (0) 330 363 0006

Email aog@meggitt.com

Meggitt PLC – Chính Sách về Trách Nhiệm Doanh Nghiệp

Ban Giám Đốc của Meggitt PLC (“Công Ty”) công nhận trách nhiệm quan trọng mà họ có để cân bằng những lợi ích của các cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, và cộng đồng rộng lớn hơn và công nhận rằng sự phát triển có trách nhiệm và bền vững của doanh nghiệp chúng ta là rất quan trọng cho sự thành công lâu dài của nó. Công ty nỗ lực liên tục cải thiện khả năng hoạt động tài chính, xã hội, an toàn và môi trường. Chính sách về Trách Nhiệm Doanh Nghiệp này nêu ra giá trị của Meggitt liên quan đến việc quản lý các vấn đề môi trường, đạo đức và xã hội

Cam kết của Meggitt:

Luật và chính quyền

 • tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định quốc gia liên quan và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính và trung thực trong tác phong kinh doanh của chúng ta;
 • tích hợp trách nhiệm xã hội vào các giá trị kinh doanh và các hoạt động hàng ngày để đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan của chúng ta;
 • phát huy các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hợp lý, bằng cách:
  • xác nhận việc ứng dụng các nguyên tắc Bộ Luật Quản Trị Doanh Nghiệp Vương Quốc Anh và giải thích khi công ty chưa tuân thủ các điều khoản cụ thể của bộ luật;
  • phát triển và triển khai các hệ thống nhằm nhận dạng và xử lý những nguy cơ đáng kể cho công ty bao gồm các vấn đề liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp;
  • bảo đảm các ủy viên hội đồng quản trị và nhân viên thích hợp khác biết rõ các vấn đề trách nhiệm doanh nghiệp; và,
  • thường xuyên báo cáo việc thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp của chúng ta cho các bên liên quan.

Nhân viên

 • bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi của nhân viên, khách tham quan và nhà thầu;
 • áp dụng các nguyên tắc và quy định nêu ra trong Chính Sách An Toàn và Sức Khỏe của chúng ta (xem trang web);
 • phát huy các quyền con người của nhân viên của chúng ta và ủng hộ Mười Nguyên Tắc được nêu trong Tác Động Toàn Cầu Liên Hiệp Quốc, liên quan đến nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng;
 • bảo đảm rằng Meggitt và các nhân viên của chúng ta không tham gia vào các hoạt động như nô lệ, buôn người, lao động cưỡng bức và lao động trẻ em và không vi phạm các luật và quy định tương ứng liên quan đến nạn buôn người và có mọi biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng các nhà cung cấp của chúng ta và các thực thể khác hành động thay mặt cho chúng ta không tham gia vào các hoạt động hoặc vi phạm các luật lệ và quy định tương ứng liên quan đến nạn buôn người;
 • hỗ trợ nguyên tắc cơ hội bình đẳng trong tuyển dụng bằng cách khuyến khích sự đa dạng trong lực lượng lao động của chúng ta, gồm cả về mặt chủng tộc và giới tính;
 • cung cấp một môi trường làm việc đáp ứng cho mọi người những nhu cầu cụ thể;
 • cung cấp các mức độ thù lao công bằng, và khi được phép, cung cấp cho nhân viên các cơ hội sở hữu cổ phiếu; và
 • cung cấp cho nhân viên các cơ hội học tập, huấn luyện và thăng tiến.

Tác Phong và ứng xử kinh doanh

 • khuyến khích đối thoại với nhân viên thông qua một hệ thống liên lạc nội bộ rõ ràng và cởi mở;
 • cung cấp một thủ tục khiếu nại và một số Điện Thoại Tác Phong bí mật mà nhân viên có thể nêu các vấn đề đáng quan ngại tiềm ẩn; và
 • thực hiện các mối quan hệ kinh doanh một cách chân chính, bằng cách:
  • áp dụng các nguyên tắc và điều khoản nêu ra trong Chính Sách về Tác Phong & Ứng Xử Kinh Doanh, Bộ Quy Tắc và Chính Sách Chống Tham Nhũng (xem trang web)).

Các Cộng Đồng

 • Hỗ trợ các cộng đồng nơi chúng ta hoạt động, bằng cách:
  • cung cấp cơ hội việc làm địa phương;
  • khuyến khích nhân viên để giúp các tổ chức cộng đồng và từ thiện;
  • cung cấp các nguồn lực tài chính hoặc bằng hiện vật cho các tổ chức hoặc dự án mà có một lợi ích cộng đồng rõ ràng, trong các giới hạn tài chính đã thoả thuận; và
  • làm việc với, và hỗ trợ các trường học địa phương, trường đại học và cao đẳng, các chương trình giáo dục vì lợi ích của cộng đồng chúng ta, doanh nghiệp chúng ta và ngành chúng ta.

Môi Trường

 • Giảm thiểu tác động của sản phẩm và quá trình lên môi trường xung quanh, bằng cách:
  • áp dụng các nguyên tắc và điều khoản nêu ra trong Chính Sách về Môi Trường (xem trang web);
  • Hành động như một nhà cung cấp có trách nhiệm với khách hàng chúng ta, bằng cách:
   • Hoạt động theo các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế (ví dụ ISO 9001 và ISO 14001); và,
   • Cung cấp cho khách hàng những thông tin liên quan về các sản phẩm của chúng ta, bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe, an toàn và nguy cơ về môi trường.

Các Nhà Cung Cấp

 • Khuyến khích các nhà thầu và nhà cung cấp áp dụng và tiến hành các nguyên tắc này, bằng cách:
  • Tạo các mối quan hệ lâu dài với họ;
  • Ban hành Chính Sách Trách Nhiệm Doanh Nghiệp và mọi chính sách liên quan các công ty trách nhiệm chính sách của chúng tôi và các chính sách liên quan đến tất cả các nhà thầu và nhà cung cấp; và
  • Khuyến khích các nhà thầu và nhà cung cấp áp dụng các tiêu chuẩn được công nhận (ví dụ ISO 14001) và các tiêu chuẩn chúng ta tự đặt ra trong các chính sách và Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

Số Liệu

 • Thu thập, phân tích và phát hành số liệu về trách nhiệm công ty để cho phép chúng ta liên tục duyệt xét, thẩm định và cải thiện các hoạt động và tác động của nó trên xã hội và môi trường, ở địa phương và trên toàn cầu.

Ban Giám Đốc có trách nhiệm tiến hành và thực hiện chính sách này. Hàng ngày, Giám Đốc Điều Hành, các Vụ Việc Thương Mại và Doanh Nghiệp của Tập Đoàn có trách nhiệm chức năng thay mặt Tổng Giám Đốc Điều Hành và các chủ tịch chi nhánh và và giám đốc địa điểm có trách nhiệm triển khai thực hiện tại địa phương. Tập Đoàn cam kết cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để bảo đảm rằng các địa điểm của chúng ta có thể đáp ứng các yêu cầu nêu trong chính sách này. Chính sách này và việc thực hiện nó được duyệt xét thường xuyên để bảo đảm rằng nó vẫn còn phù hợp và liên quan đến tổ chức.

Chính sách này, theo cập nhật, sẽ được truyền đạt đến những người làm việc cho hoặc thay mặt cho Tập Đoàn.

Được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc Meggitt PLC vào ngày 28 tháng 7 năm 2016.


Print Friendly, PDF & Email