Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Aftermarket Support

UK +44 (0) 330 363 0006

Email aog@meggitt.com

Meggitt PLC – Politik om Virksomhedens Sociale Ansvar

Bestyrelsen for Meggitt PLC (“Selskabet”) anerkender det vigtige ansvar, den bærer for at afbalancere aktionærers, medarbejderes, kunders, leverandørers, og det bredere samfunds interesser, og anerkender, at en ansvarlig og bæredygtig udvikling af vores forretning er meget vigtig for dens langsigtede succes. Selskabet sigter mod løbende forbedringer af økonomiske, sociale, sikkerheds- og miljømæssige resultater. Denne Politik om Virksomhedens Sociale Ansvar indeholder Meggitts værdier i forbindelse med forvaltningen af sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Meggitt er forpligtet til at:

Lov og styreformer

 • overholde alle relevante nationale og andre gældende love og bestemmelser samt opretholde de højeste standarder for integritet og ærlighed i vores forretningsadfærd;
 • integrere samfundsansvar i vores forretningsværdier og daglige drift for at opfylde vores interessenters forventninger;
 • opretholde sunde principper for virksomhedsledelse ved:
  • at bekræfte sin anvendelse af principperne i det britiske kodeks og yde forklaringer, når selskabet ikke har overholdt specifikke bestemmelser i kodekset;
  • at udvikle og implementere systemer til at identificere og håndtere betydelige risici for selskabet, herunder spørgsmål vedrørende virksomhedens ansvar;
  • at sikre, at bestyrelsesmedlemmer og andre relevante medarbejdere er bekendt med ansvar ledelsesforhold; og
  • regelmæssigt at rapportere om, hvordan det går med vores samfundsansvar til vores interessenter.

Medarbejdere

 • beskytte vores medarbejderes, besøgendes og entreprenørers sundhed, sikkerhed og velfærd;
 • anvende de principper og bestemmelser, der er i vores sundheds- og sikkerhedspolitik (se vores hjemmeside);
 • opretholde vores medarbejderes menneskerettigheder og støtte de ti principper, der er skitseret i FN’s Global Compact, der vedrører menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption;
 • sikre os, at vore medarbejdere ikke tager del i praksisser såsom slaveri, menneskehandel, menneskesmugling, tvangsarbejde og børnearbejde og ikke bryder de gældende love og forskrifter om menneskehandel og menneskesmugling, men derimod træffer alle rimelige foranstaltninger for at sørge for, at vores leverandører og andre enheder, der handler på vores vegne, ikke tager del i disse praksisser eller bryder de gældende love og forskrifter om menneskehandel og menneskesmugling;
 • støtte princippet om lige muligheder i beskæftigelsen ved at fremme mangfoldighed i vores arbejdsstyrke, herunder med hensyn til race og køn;
 • skabe et arbejdsmiljø, der kan rumme mennesker med særlige behov;
 • tilbyde et fair niveau af vederlag og, hvor det er tilladt, give medarbejdere muligheder for aktiebesiddelse; og
 • give medarbejderne mulighed for uddannelse, erhvervsuddannelse og forfremmelse.

Etik og forretningsførelse

 • tilskynde til dialog med medarbejdere igennem et klart og åbent internt kommunikationssystem;
 • have en klageprocedure og en fortrolig etisk linje, hvorigennem medarbejderne kan tage potentielle problematikker op; og
 • udføre forretningsforbindelser på en etisk måde ved at:
  • gøre brug af de principper og bestemmelser, der er i vores Etik- & Forretningsadfærdspolitik, Adfærdskodeks og Korruptionsbekæmpelsespolitik (se vores hjemmeside).

Fællesskaber

 • støtte samfund, hvori vi opererer, ved at:
  • tilvejebringe lokale beskæftigelsesmuligheder;
  • tilskynde medarbejderne til at hjælpe lokale organisationer og velgørende organisationer;
  • levere enten økonomiske ressourcer eller naturalier til organisationer eller projekter, der tydeligt er til gavn for samfundet, inden for aftalte økonomiske rammer; og
  • arbejde med og støtte lokale skoler, gymnasier, universiteter og uddannelsesinitiativer til gavn for vores samfund, vores forretning og vores industri.

Miljø

 • minimere virkningen af produkter og processer på det omgivende miljø ved at:
  • gøre brug af de principper og bestemmelser, der er i vores Miljøpolitik (se vores hjemmeside);
  • handle som en ansvarlig leverandør til vores kunder ved at:
   • arbejde efter internationalt anerkendte standarder (f.eks. IS9001 og IS14001); og
   • give kunderne relevante oplysninger om vores produkter, herunder oplysninger vedrørende sundhed, sikkerhed og miljømæssige risici.

Leverandører

 • opmuntre vores entreprenører og leverandører til at vedtage og gennemføre disse principper, ved at:
  • opbygge langsigtede relationer med dem;
  • formidle vores Politik om Virksomhedens Sociale Ansvar og alle relaterede politikker for vores entreprenører og leverandører og
  • tilskynde vore entreprenører og leverandører til at indføre anerkendte standarder (f.eks. IS14001) og de standarder, vi har sat os i vores politikker og Adfærdskodeks.

Metrik

 • indsamle, analysere og offentliggøre virksomhedens ansvarsmetrik for at sætte os i stand til løbende at gennemgå, vurdere og forbedre driften og dens indvirkning på samfundet samt det lokale og globale miljø.

Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen og udførelsen af denne politik. I den daglige drift har den administrerende direktør for handels- og virksomhedsanliggender det funktionelle ansvar på vegne af den administrerende direktør, og de udskilte divisionspræsidenter samt direktører på arbejdspladserne er ansvarlige for den lokale implementering. Koncernen er forpligtet til at yde den nødvendige støtte for at sikre, at vores hjemmesider kan opfylde de krav, som er beskrevet i denne politik. Denne politik og dens gennemførelse bliver revideret med jævne mellemrum for at sikre, at det forbliver hensigtsmæssig og relevant for organisationen.

Denne politik, som opdateres, vil blive kommunikeret til dem, der arbejder for eller på vegne af koncernen.

Som godkendt af bestyrelsen for Meggitt PLC den 28. juli 2016.


Print Friendly, PDF & Email