Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Chính Sách về Sức Khỏe và An Toàn

Ban Giám Đốc của Meggitt PLC, đội ngũ lãnh đạo điều hành, và ban quản lý ở các cấp, nhận ra trách nhiệm quan trọng của mình trong việc bảo đảm sức khỏe, sự an toàn và ngăn ngừa chấn thương cho nhân viên, khách tham quan, nhà thầu, khách hàng và những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của chúng ta, và cam kết:

 • Vận hành một hệ thống chính thức cho việc quản lý sức khỏe và an toàn trong đó nhận dạng các nguy cơ, thúc đẩy sự cải thiện và bảo đảm rằng các tài nguyên phù hợp luôn có sẵn để hoạch định, tiến hành, theo dõi và duyệt xét hiệu quả của hệ thống này;
 • Đáp ứng hoặc vượt trên mọi luật lệ và quy định tương ứng về sức khỏe và an toàn, và tiến hành cách thức tốt nhất theo gợi ý của các tổ chức luật định và cố vấn thích hợp;
 • Làm cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn của chúng ta phù hợp với Hệ Thống Sản Xuất Meggitt, là khuôn khổ của Tập Đoàn để đạt được sự cải thiện vững chắc và liên tục về vận hành.
 • Tạo một nơi làm việc lành mạnh và an toàn qua việc ứng dụng triệt để các biện pháp ngăn ngừa tai nạn và chấn thương để giảm nguy cơ cho nhân viên chúng ta và mọi người khác.
 • Phấn đấu cải thiện liên tục hiệu suất sức khỏe và an toàn của chúng ta. Thúc đẩy một nền văn hóa an toàn bằng cách đưa vào tinh thần “An Toàn Trên Hết” trong nhân viên và bằng cách cho họ tham gia vào những quy trình sức khỏe và an toàn.
 • Lồng ghép sức khỏe nghề nghiệp vào các hoạt động và chiến lược công việc bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp chúng ta các Thủ Tục Sức Khỏe và An Toàn Meggitt, lời khuyên và hướng dẫn về những nguy cơ sức khỏe liên quan đến công việc và tác động của sức khỏe-bệnh tật liên quan đến công việc của nhân viên đến khả năng đảm nhiệm công việc của họ;
 • Tích hợp việc nhận dạng, thẩm định và kiểm soát các nguy cơ sức khỏe và an toàn vào các quy trình quản lý và các kế hoạch kinh doanh bằng cách bảo đảm rằng tất cả những nguy cơ nơi làm việc đều được ghi nhận, kiểm soát và quản lý đầy đủ trong quy trình thẩm định nguy cơ.
 • Bảo đảm các mức độ giao tiếp phù hợp với khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, khách tham quan và mọi người khác, những người có thể chịu ảnh hưởng của các hoạt động của chúng ta khi nói về các nguy cơ sức khỏe và an toàn trong khi ở tại các cơ sở Meggitt;
 • Thiết kế các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta sao cho chúng có thể được lắp đặt, vận hành và bảo trì mà không có nguy cơ về sức khỏe, an toàn và lợi ích của những người dùng sản phẩm của chúng ta;
 • Trao quyền cho tất cả nhân viên để nhận trách nhiệm về sức khỏe và an toàn, bằng cách: (i) Khuyến khích nhân viên tham gia vào các cuộc thảo luận và tư vấn về sức khỏe và an toàn và nêu các mối quan ngại về sức khỏe và an toàn qua các kênh phù hợp; (ii) đòi hỏi nhân viên phải tuân thủ mọi luật lệ và quy định tương ứng về sức khỏe và an toàn và các Thủ Tục Sức Khỏe và An Toàn Meggitt; (iii) bảo đảm rằng nhân viên trình báo tai nạn, sự cố, các lần tai nạn hụt và các điều kiện thiếu an toàn và hành vi thiếu an toàn bằng cách dùng các thủ tục trình báo nội bộ đã thiết lập;
 • Tham vấn nhân viên, trực tiếp hoặc qua các đại diện được chỉ định của họ và bảo đảm rằng tất cả nhân viên và công nhân thời vụ được cung cấp: (i) thông tin sức khỏe và an toàn cần thiết, hướng dẫn và huấn luyện để họ hiểu được và giảm bớt những nguy cơ phát sinh từ các hoạt động của họ ở mức độ hợp lý; và (ii) Trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp trong các trường hợp mà nguy cơ hoặc rủi ro không thể bị loại bỏ qua việc áp dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để bảo đảm rằng họ được bảo vệ hết mức có thể khỏi các nguy cơ phát sinh từ các hoạt động của họ;

Toàn thể Ban Giám Đốc đều chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn và ủy quyền trách nhiệm cho việc thiết kế và quản lý chương trình sức khỏe và an toàn của chúng ta cho Giám Đốc Hoạt Động. Ban Giám Đốc và Đội Ngũ Lãnh Đạo Tập Đoàn nhận các báo cáo tiến trình định kỳ về hoạt động sức khỏe và an toàn so với các mục tiêu đã đặt ra, để tiến hành việc duyệt xét định kỳ và cải thiện liên tục hoạt động sức khỏe và an toàn. Giám Đốc Hoạt Động Tập Đoàn và các chủ tịch chi nhánh chịu trách nhiệm bảo đảm việc tiến hành và giám sát chính sách này và chương trình của chúng ta tại các địa điểm.

Chính sách này và việc tiến hành nó sẽ được duyệt xét thường xuyên để bảo đảm rằng nó vẫn phù hợp và liên quan đến tổ chức và Tập Đoàn cam kết cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để bảo đảm rằng các doanh nghiệp của chúng ta có thể đáp ứng những đòi hỏi được nêu trong chính sách này. Chính sách này sẽ được truyền đạt cho mọi người làm việc cho hoặc thay mặt cho Tập Đoàn và sẽ được phát hành trên trang web của Tập Đoàn (www.meggitt.com).

Được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc Meggitt PLC vào ngày 2 tháng 11 năm 2017.


Print Friendly, PDF & Email