Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Sundheds- og sikkerhedspolitik

Bestyrelsen for Meggitt PLC, vores ledelsesteam og ledelse på alle niveauer anerkender vigtigheden af det ansvar, som vi har for at sikre sundheden og sikkerheden af, og forhindre skade på, vores medarbejdere, besøgende, kontrahenter, kunder og enhver anden person, der kan blive berørt af vores aktiviteter, og er forpligtede til at:

 • Etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et formelt ledelsessystem til styring af arbejdsmiljø, som er i overensstemmelse med den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, ISO 45001. Systemet skal skabe et grundlag for os således, at vi kan sikre en sund og sikker arbejdsplads samt forebygge arbejdsulykker, og at ingen bliver syge af arbejdet;
 • Overholde alle gældende arbejdsmiljølove og regler, og implementere “best practice” som anbefalet af passende lovgivningsmæssige organer og rådgivende organisationer;
 • Tilpasse vores ledelsessystem for arbejdsmiljø til Meggitt’s High Performance System, som er koncernens rammeværktøj, med hensyn til at opnå vedvarende og bæredygtige driftsforbedringer. Der skal sættes mål for at forbedre arbejdsmiljøet samt at det skal sikres en årsags-analyse ved implementering af den korrigerende handling ved arbejdsskader og ulykker;
 • Vurdere risici og muligheder, i forbindelse med vores risikostyringssystem, så vi kan forbedre arbejdsmiljøet gennem, at forebyggende handlinger og ”best practice” bliver implementerede i vores processer. Dette for at forhindre eller mindske risici for vores medarbejdere, besøgende, kontrahenter og enhver anden person, der kan blive berørt af vores aktiviteter;
 • Gøre fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen til en del af vores virksomhedsaktiviteter og strategier ved at stille Meggitt-sundheds- og sikkerhedsprocedurer til rådighed for vores virksomheder, rådgive og vejlede om arbejdsrelaterede sundhedsrisici og effekten af medarbejderes arbejdsrelaterede dårlige helbred på deres evne til at udføre deres arbejde;
 • Sikre passende kommunikationsniveauer med kunder, leverandører, kontrahenter, besøgende og enhver anden person, der kan blive berørt af vores aktiviteter, vedrørende fysisk og psykisk arbejdsmiljø mens vedkommende befinder sig på Meggitts lokaliteter;
 • Designe vores produkter og tjenester på en sådan måde, at de kan installeres, betjenes og vedligeholdes uden risiko for sundhed, sikkerhed eller velbefindende for de personer, der bruger vores produkter;
 • Skabe en ”safety first” kultur gennem at bemyndige alle vores medarbejdere til at tage ansvar for en god fysisk og psykisk arbejdsmiljø ved at: (i) opfordre medarbejdere til at deltage i diskussioner og rådgivning vedrørende sundhed og sikkerhed og til at indberette bekymringer om sundhed og sikkerhed via de rette kanaler; (ii) kræve, at medarbejdere overholder alle gældende sundheds- og sikkerhedslove og regler samt Meggitts sundheds- og sikkerhedsprocedurer; og (iii) sikre, at medarbejdere indberetter ulykker, hændelser, nærved-ulykker, usikre forhold og usikker adfærd ved hjælp af de etablerede interne indberetningsprocedurer.
 • Rådføre os med medarbejdere enten direkte eller via deres arbejdsmiljørepræsentanter og sikre, at alle medarbejdere og midlertidigt ansatte forsynes med: (i) de nødvendige oplysninger om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, instruktioner og træning, der gør dem i stand til at forstå og reducere de risici, der opstår som følge af deres aktiviteter, så vidt dette med rimelighed kan lade sig gøre, og (ii) passende personlige værnemidler i tilfælde, hvor faren eller risikoen ikke kan elimineres ved anvendelse af tekniske kontroller for at sikre, at de så vidt muligt beskyttes mod risici, der opstår som følge af deres aktiviteter.

Bestyrelsen som helhed er ansvarlig for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og delegerer ansvar for udarbejdelse og styring af vores arbejdsmiljøledelse til koncerndirektøren (CEO) og gruppedirektøren. Bestyrelsen og koncernledelsen modtager regelmæssige statusrapporter vedrørende sundhed og sikkerhed og ydeevne i forhold til etablerede mål for at muliggøre regelmæssig gennemgang og løbende forbedring af vores sundheds- og sikkerhedsmæssige præstationer. Koncerndirektøren og divisionspræsidenterne er ansvarlige for at sikre implementering af og tilsyn med denne politik og vores program på vores anlæg.

Denne politik og dennes implementering vil blive gennemgået regelmæssigt for at sikre, at den fortsat er tilstrækkelig og relevant for organisationen, og koncernen har forpligtet sig til at yde den nødvendige støtte for at sikre, at vores virksomheder kan opfylde de krav, der er skitseret i denne politik. Denne politik vil blive oplyst til alle, der arbejder for eller på vegne af koncernen, og vil blive gjort tilgængelig på koncernens hjemmeside (www.meggitt.com).

Godkendt af bestyrelsen for Meggitt PLC den 1. oktober, 2020.


Print Friendly, PDF & Email