Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Sundheds- og sikkerhedspolitik

Bestyrelsen for Meggitt PLC, vores ledelsesteam og ledelse på alle niveauer anerkender vigtigheden af det ansvar, som vi har for at sikre sundheden og sikkerheden af, og forhindre skade på, vores medarbejdere, besøgende, kontrahenter, kunder og enhver anden person, der kan blive berørt af vores aktiviteter, og er forpligtede til at:

 • Drive et formelt system til styring af sundhed og sikkerhed, der identificerer risici, er drivkraften bag løbende forbedring og sikrer, at de påkrævede ressourcer er på plads til planlægning, implementering, overvågning og gennemgang af dette systems effektivitet;
 • Overholde alle gældende sundheds- og sikkerhedslove og regler, og implementere “best practice” som anbefalet af passende lovgivningsmæssige organer og rådgivende organisationer;
 • Tilpasse vores sundheds- og sikkerhedsstyringssystem til Meggitt Production System, som er koncernens rammeværk med hensyn til at opnå vedvarende, bæredygtige driftsforbedringer;
 • Fremme en sikker arbejdsplads gennem konsekvent anvendelse af forholdsregler til forebyggelse af ulykker og skader, således at risikoen for vores medarbejdere og alle andre personer formindskes;
 • Stræbe efter løbende forbedring af vores sundheds- og sikkerhedsmæssige præstationer. Fremme en sikkerhedskultur ved at indlejre og opmuntre til en “Sikkerhed først”-indstilling hos vores medarbejdere og ved at engagere dem i sundheds- og sikkerhedsprocesser.
 • Gøre sundhed på arbejdspladsen til en del af vores virksomhedsaktiviteter og strategier ved at stille Meggitt-sundheds- og sikkerhedsprocedurer til rådighed for vores virksomheder, rådgive og vejlede om arbejdsrelaterede sundhedsrisici og effekten af medarbejderes arbejdsrelaterede dårlige helbred på deres evne til at udføre deres arbejde;
 • Integrere identificering, vurdering og kontrol af sundheds- og sikkerhedsrisici i vores ledelsesprocesser og forretningsplaner ved at sikre, at alle risici på arbejdspladsen registreres, kontrolleres og styres på behørig vis som en del af risikovurderingsprocessen;
 • Sikre passende kommunikationsniveauer med kunder, leverandører, kontrahenter, besøgende og enhver anden person, der kan blive berørt af vores aktiviteter, vedrørende sundheds- og sikkerhedsrisici mens vedkommende befinder sig på Meggitts lokaliteter;
 • Designe vores produkter og tjenester på en sådan måde, at de kan installeres, betjenes og vedligeholdes uden risiko for sundhed, sikkerhed eller velbefindende for de personer, der bruger vores produkter;
 • Bemyndige alle vores medarbejdere til at tage ansvar for sundhed og sikkerhed ved at: (i) opfordre medarbejdere til at deltage i diskussioner og rådgivning vedrørende sundhed og sikkerhed og til at indberette bekymringer om sundhed og sikkerhed via de rette kanaler; (ii) kræve, at medarbejdere overholder alle gældende sundheds- og sikkerhedslove og regler samt Meggitts sundheds- og sikkerhedsprocedurer; og (iii) sikre, at medarbejdere indberetter ulykker, hændelser, nærvedulykker, usikre forhold og usikker adfærd ved hjælp af de etablerede interne indberetningsprocedurer.
 • Rådføre os med medarbejdere enten direkte eller via deres udpegede repræsentanter og sikre, at alle medarbejdere og midlertidigt ansatte forsynes med: (i) de nødvendige sundheds- og sikkerhedsoplysninger, instruktioner og træning, der gør dem i stand til at forstå og reducere de risici, der opstår som følge af deres aktiviteter, så vidt dette med rimelighed kan lade sig gøre, og (ii) passende personlige værnemidler i tilfælde, hvor faren eller risikoen ikke kan elimineres ved anvendelse af tekniske kontroller for at sikre, at de så vidt muligt beskyttes mod risici, der opstår som følge af deres aktiviteter.

Bestyrelsen som helhed er ansvarlig for sundhed og sikkerhed, og delegerer ansvar for udarbejdelse og styring af vores sundheds- og sikkerhedsprogram til Driftsdirektøren (Chief Operating Officer). Bestyrelsen og koncernledelsen modtager regelmæssige statusrapporter vedrørende sundhed og sikkerhed og ydeevne i forhold til etablerede mål for at muliggøre regelmæssig gennemgang og løbende forbedring af vores sundheds- og sikkerhedsmæssige præstationer. Koncerndirektøren og divisionspræsidenterne er ansvarlige for at sikre implementering af og tilsyn med denne politik og vores program på vores anlæg.

Denne politik og dennes implementering vil blive gennemgået regelmæssigt for at sikre, at den fortsat er tilstrækkelig og relevant for organisationen, og koncernen har forpligtet sig til at yde den nødvendige støtte for at sikre, at vores virksomheder kan opfylde de krav, der er skitseret i denne politik. Denne politik vil blive oplyst til alle, der arbejder for eller på vegne af koncernen, og vil blive gjort tilgængelig på koncernens hjemmeside (www.meggitt.com).

Godkendt af bestyrelsen for Meggitt PLC den 2. november , 2017.


Print Friendly, PDF & Email