Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

  • Spare parts
  • Repairs
  • Exchange pool
  • Upgrades
Find out more

Tài Trợ và Quyên Tặng Từ Thiện của Tập Đoàn

1.0 MỤC ĐÍCH

Mục đích của chính sách này là đặt ra các nguyên tắc điều chỉnh việc Tập Đoàn tài trợ các sự kiện và hoạt động. Chính sách này cũng đặt ra các nguyên tắc áp dụng cho quyên tặng từ thiện và tài trợ, cả tài trợ từ thiện lẫn phi từ thiện. Chính sách này áp dụng cho tất cả các cơ sở của Meggitt trên toàn cầu.

2.0 CHÍNH SÁCH

2.1 Tài trợ của Tập Đoàn

Meggitt sẽ tài trợ cho các sự kiện và hoạt động khi có một lợi thế uy tín rõ ràng trong việc quảng bá Meggitt hoặc tại địa phương, trong khu vực hoặc quốc gia với tư cách một chủ lao động triển vọng. Tất cả các yêu cầu tài trợ cần phải được duyệt bởi Giám Đốc Phòng Truyền Thông Tập Đoàn hoặc Thư Ký Công Ty của Tập Đoàn, mặc dù các yêu cầu đó sẽ được tài trợ bằng ngân sách địa phương.

Meggitt nói chung sẽ xem xét tài trợ cho các sự kiện và hoạt động được tổ chức tại địa phương, trong khu vực hoặc trong nước quảng bá Meggitt như một chủ lao động mọi người lựa chọn.

Việc tài trợ cho các sự kiện và hoạt động theo Chính Sách này không bao gồm việc tham dự các triển lãm thương mại và hàng không.

2.2 Quyên tặng từ thiện (bao gồm tài trợ từ thiện)

Meggitt muốn đóng góp cho các cộng đồng nơi nhân viên của chúng tôi sinh sống và làm việc. Ngoài việc cung cấp cơ hội việc làm và giảm thiểu tác động đến môi trường, chúng ta hỗ trợ các sáng kiến và tổ chức từ thiện khác nhau trong cộng đồng địa phương. Mỗi doanh nghiệp Meggitt có trách nhiệm đồng ý và quản lý ngân sách quyên tặng từ thiện của mình.

Chúng ta sẽ xem xét tài trợ cho các hoạt động từ thiện sau đây:

  1. Tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận địa phương sẽ tăng cường sức khỏe của người dân sống trong cộng đồng của chúng ta.
  2. Tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận địa phương và quốc gia (i) hoạt động vì lợi ích sức khỏe và phúc lợi của nhân viên quân sự/quốc phòng; (ii) hỗ trợ các sáng kiến giáo dục, tài trợ và thi đua về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; hoặc (iii) hỗ trợ các mục tiêu của chúng ta liên quan đến sự đa dạng và hòa nhập.
  3. Việc tài trợ của nhân viên vì lợi ích của các tổ chức từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận mà chúng ta sẽ thường ủng hộ theo mục (a).

Chúng ta sẽ không xem xét tài trợ hay ủng hộ các sáng kiến liên quan đến nhân viên hoặc những người khác tham gia các hoạt động nguy hiểm hay cực đoan chẳng hạn như nhảy bungee hay nhảy dù và các tổ chức hay chiến dịch chính trị.

2.3 Trách nhiệm

2.3.1 Những người liên hệ

Thư Ký Công Ty của Tập Đoàn và Giám Đốc Phòng Truyền Thông Tập Đoàn có thể cung cấp sự hướng dẫn và phê duyệt các vấn đề Tài Trợ của Tập Đoàn.
Thư Ký Công Ty của Tập Đoàn và Giám Đốc Phòng Đạo Đức và Trách Nhiệm Công Ty của Tập Đoàn có trách nhiệm cung cấp sự hướng dẫn về quyên tặng từ thiện, và truyền đạt Chính Sách này trong toàn Tập Đoàn.

2.3.2 Ủy Ban Điều Hành

Ủy Ban Điều Hành có trách nhiệm phê duyệt và triển khai Chính Sách này ở cấp địa phương.

2.3.3 Ủy Ban Trách Nhiệm Công Ty

Ủy Ban Trách Nhiệm Công Ty của Hội Đồng Quản Trị sẽ giám sát Chính Sách này và việc triển khai chính sách.

3.0 PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng cho tất cả các cơ sở của Meggitt.


Ngày ban hành: Tháng 1, 2020. Phê duyệt tháng 12, 2019. Người duyệt: Ban Điều Hành. Tham khảo: CA-CR2_Group Sponsorship and Charitable Giving Policy_V3


Print Friendly, PDF & Email