Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

  • Spare parts
  • Repairs
  • Exchange pool
  • Upgrades
Find out more

Tội phạm tài chính

1.0 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

Mục đích

Meggitt nỗ lực đảm bảo rằng tất cả các quy trình tài chính và hành chính được thực hiện một cách trung thực và chính trực, và với một cam kết duy trì tính chính xác và sự minh bạch, đảm bảo rằng tất cả các quyết định được thực hiện một cách khách quan và không vì lợi ích cá nhân, và đảm bảo rằng tội phạm tài chính không diễn ra có chủ đích hay vô tình. Sự cam kết này mở rộng áp dụng cho các giao dịch của các tổ chức mà Meggitt đã yêu cầu thực hiện các hoạt động xử lý tài chính thay mặt cho nó, bao gồm các bên thứ ba và các nhà thầu. Có các thủ tục báo lên rõ ràng trong đó nhân viên có quan ngại về tội phạm tài chính, hoặc thông qua ban quản lý hoặc trên đường dây nóng đạo đức được điều hành độc lập. Ban quản lý cấp cao sẽ giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và công bằng những nghi ngờ và cáo buộc về tội phạm tài chính.

Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng trong toàn thể Meggitt. Chính Sách này bao hàm vấn đề chống rửa tiền, ngăn chặn gian lận và trốn thuế công ty. Chính sách này, trên diện rộng hơn, cũng cấm bất kỳ hoạt động tội phạm tài chính nào trong Meggitt như xác định theo luật pháp địa phương.

2.0 RỬA TIỀN

Định nghĩa:

“Rửa tiền là quy trình được các cá nhân hay tổ chức thực hiện để tìm cách che giấu các khoản tiền phi pháp hoặc khiến cho nó có vẻ hợp pháp.” Meggitt sẽ không bỏ qua, tạo điều kiện hay hỗ trợ hoạt động rửa tiền.

Có ít nhân viên Meggitt về mặt cá nhân sẽ ở vị trí có thể vi phạm các điều luật chống rửa tiền nhưng có các lĩnh vực có khả năng có rủi ro sau đây được nhấn mạnh:

  1. Những bất thường trong cách thanh toán, chẳng hạn như thanh toán bằng những loại tiền tệ khác với tiền tệ ghi trên hóa đơn; thanh toán của một người không phải là một bên trong hợp đồng; thanh toán cho/từ một tài khoản không phải tài khoản quan hệ kinh doanh bình thường; yêu cầu thanh toán lố; và
  2. Khách hàng, nhà cung ứng và bên trung gian có các hoạt dường như thiếu sự chính trực.

3.0 GIAN LẬN

Định nghĩa:

  1. Gian lận: Cố tình kiếm tiền hoặc hàng hóa một cách không trung thực thông qua việc ngụy tạo hồ sơ hoặc giấy tờ. Nhân viên cố tình thay đổi các báo cáo tài chính hoặc các hồ sơ khác. Hành vi phạm tội này là tìm cách lừa đảo và tìm cách gian lận do đó bị xem là nghiêm trọng như hành vi gian lận đã thành.
  2. Trộm cắp: Có được, sử dụng hoặc tiêu hủy tài sản vật lý hoặc trí tuệ của Meggitt hoặc của nhân viên của chúng tôi theo cách không trung thực.
  3. Lạm dụng thiết bị: Cố tình sử dụng nguyên vật liệu và thiết bị của Meggitt một cách sai trái để thu lợi tài chính hoặc vật chất.
  4. Lạm dụng chức vụ: Lạm dụng một vị trí được tín nhiệm trong Meggitt để thu lợi tài chính hoặc vật chất.

Meggitt sẽ không bỏ qua, tạo điều kiện hay ủng hộ hành vi gian lận, trộm cắp, lạm dụng thiết bị hoặc lạm dụng chức vụ của nhân viên của chúng tôi hoặc của bất kỳ ai làm việc hoặc thực hiện dịch vụ cho hoặc thay mặt Meggitt ở bất kỳ vị trí nào. Hành vi vi phạm hoặc mâu thuẫn với quy định này có thể dẫn đến truy tố, phạt nặng và chấm dứt hợp đồng và quan hệ với Meggitt.

4.0 TRỐN THUẾ VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN TRỐN THUẾ

Định nghĩa:

“Trốn thuế” có nghĩa là lừa cơ quan thuế một cách cố tình hoặc không trung thực hoặc trốn thuế theo cách gian lận. “Tạo điều kiện trốn thuế” có nghĩa là cố tình tham gia, hoặc thực hiện nhằm trốn thuế theo cách gian lận (cho dù là thuế ở Vương Quốc Anh hay ở nước ngoài) bởi một cá nhân, hoặc hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn hoặc lấy hoa hồng từ hành vi trốn thuế đó.

Meggitt kỳ vọng rằng bất kỳ ai làm việc hoặc thực hiện các dịch vụ cho hoặc thay mặt Meggitt với bất kỳ thẩm quyền nào cũng sẽ hành xử theo các điều luật liên quan đến chống trốn thuế. Hành vi vi phạm hoặc mâu thuẫn với quy định này có thể dẫn đến truy tố, phạt nặng và chấm dứt hợp đồng và quan hệ với Meggitt.

Như thế, không nhân viên hoặc bên thứ ba nào, khi thay mặt cho Meggitt, được trốn thuế, tạo điều kiện trốn thuế cho bất kỳ ai khác (bao gồm bất kỳ tổ chức nào của Meggitt), hoặc hỗ trợ bất kỳ ai mà họ biết hoặc nghi ngờ là có tham gia hành vi trốn thuế. Nguyên tắc này áp dụng bất kể thuế đó là gì, mở rộng áp dụng cho các khoản thuế trực tiếp và gián tiếp, bao gồm VAT và thuế quan, và thuế việc làm. Nó cũng áp dụng bất kể địa điểm của nhân viên hoặc bên thứ ba hoặc người kia là ở đâu và bất kể người đó có trốn thuế thành công trên thực tế hay không.

Nhân viên và các bên thứ ba phải cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào (hay “dấu hiệu cảnh báo”) cho thấy các bên thứ ba đang tìm cách hoặc trên thực tế đang trốn thuế trong các giao dịch của họ với Meggitt.

5.0 TỘI PHẠM TÀI CHÍNH KHÁC

Cấm các tội phạm tài chính khác như được xác định theo luật địa phương. Nếu bất kỳ nhân viên nào nghi ngờ rằng một nhân viên hoặc bất kỳ ai làm việc hoặc thực hiện các dịch vụ cho hoặc thay mặt Meggitt ở bất kỳ thẩm quyền nào đang có hành vi tội phạm tài chính, phải báo vấn đề này lên cho ban quản lý hoặc sử dụng đường dây nóng đạo đức.

6.0 TRÁCH NHIỆM

Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm giám sát Chính Sách này. Các vấn đề liên quan đến tội phạm tài chính nói chung được ủy quyền cho Ủy Ban Kiểm Toán.

Giám Đốc Điều Hành đã ủy quyền về lĩnh vực này cho Giám Đốc Tài Chính và Thư Ký Công Ty của Tập Đoàn. Các trưởng phân ban và bộ phận có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu được các trách nhiệm của họ và đảm bảo Chính Sách này được thực thi tại địa phương.

Ngoài việc tuân thủ Chính Sách này, nhân viên còn phải đảm bảo rằng những người mà họ quản lý và giám sát hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Chính Sách này sẽ được thực thi thông qua hoạt động giám sát và kiểm tra thường xuyên.

7.0 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH SÁCH NÀY VÀ NGHĨA VỤ BÁO CÁO

Các trường hợp vi phạm Chính Sách này có thể phải chịu biện pháp kỷ luật đến mức và bao gồm sa thải. Các hành vi vi phạm cũng có thể dẫn đến truy tố hình sự đối với các cá nhân liên quan.

Bất kỳ nhân viên nào nghi ngờ hoặc biết có bất kỳ hành vi nào vi phạm Chính Sách này phải báo cáo về nghi ngờ hay hành vi vi phạm đó cho một trong những cấp trên của mình; cho Giám Đốc Tài Chính, Giám Đốc Điều Hành, Phòng Thương Mại & Các Vấn Đề Công Ty; Thư Ký Công Ty của Tập Đoàn, Luật Sư ở Vương Quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Bất kỳ ai có báo cáo như thế sẽ được bảo vệ tránh bị trừng phạt hay trả đũa tuân theo Quy Tắc Ứng Xử của Meggitt. Bất kỳ ai nhận được báo cáo như thế cũng phải có trách nhiệm gửi chuyển báo cáo cho cấp cao hơn hoặc cho một nhân viên cấp cao thích hợp khác, và theo dõi cho đến khi được giải quyết. Xem Chính Sách Báo Cáo Lên Trên của Meggitt.

Tên và thông tin liên hệ của những người có thể giúp đỡ được ghi trong Quy Tắc Ứng Xử và trên các áp phích được dán trong khắp cơ sở của bạn.

Meggitt cũng cung cấp một Đường Dây Đạo Đức Kinh Doanh được điều hành độc lập, khả dụng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, có thể được sử dụng để nêu thắc mắc hay quan ngại. Mỗi cơ sở của Meggitt đều có các áp phích liệt kê số điện thoại miễn cước dùng để thực hiện các cuộc gọi như thế. Các số điện thoại này cũng được cung cấp trực tuyến, trên trang web công khai của Meggitt: www.meggitt.com.

Cũng có một ứng dụng internet cho các mục đích này tại www.expolink.co.uk/meggitt. Thông tin đăng nhập sẽ được cung cấp trên các bảng tin trong toàn công ty.

Mỗi nhân viên đã nhận được một bản sao của Quy Tắc Ứng Xử này cũng có các số điện thoại của Đường Dây Đạo Đức Kinh Doanh. Điều Phối Viên Phụ Trách Vấn Đề Đạo Đức cơ sở của bạn có thể cung cấp Quy Tắc Ứng Xử và các số điện thoại này. Cũng có thể sử dụng Đường Dây Đạo Đức Kinh Doanh nếu báo cáo gửi cho cấp trên không tỏ ra là đã được giải quyết thỏa đáng.

Được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc vào ngày 30 tháng 10 năm 2018.


Print Friendly, PDF & Email