Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Kinh Doanh

1.0 MỤC ĐÍCH

Meggitt PLC và tất cả các công ty con sẽ hoạt động kinh doanh một cách công bằng, không thiên vị, và tuân thủ mọi điều luật và quy định hiện hành, và được hướng dẫn bởi:

 • Các Tiêu Chuẩn Chung Trong Ngành được áp dụng bởi Hiệp Hội Các Ngành Hàng Không và Quốc Phòng Châu Âu (Aerospace and Defence Industries Association of Europe, ASD); và
 • Các Nguyên Tắc Toàn Cầu được áp dụng bởi Diễn Đàn Quốc Tế về Ứng Xử Đạo Đức Kinh Doanh (International Forum on Business Ethical Conduct, IFBEC).

2.0 CHÍNH SÁCH

Meggitt cam kết chắc chắn vì sự chính trực, trung thực và tôn trọng trong các mối quan hệ kinh doanh; kể cả với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng nơi chúng ta có hoạt động kinh doanh, và giữa các nhân viên của nó. Tiêu chuẩn cao nhất về hành vi hợp đạo đức được kỳ vọng ở các nhân viên, giám đốc của Meggitt và ở những ai thay mặt Công Ty khi thực hiện trách nhiệm chuyên môn của mình và trong ứng xử cá nhân của họ.

Một Quy Tắc Ứng Xử đã được Hội Đồng Quản Trị áp dụng cùng với các chính sách liên quan để hướng dẫn ứng xử trong các hoạt động kinh doanh của chúng ta; những người làm việc tại Meggitt; những người làm việc thay mặt chúng ta; và những người khác mà chúng ta có hợp tác. Các chính sách và thủ tục này gồm có Chính Sách Chống Tham Nhũng; Chính Sách về Tội Phạm Tài Chính; Chính Sách về Trách Nhiệm Công Ty; Các Chính Sách về Đại Diện Bán Hàng và Các Nhà Phân Phối; và Các Tiêu Chuẩn Ứng Xử Kinh Doanh đối với Hợp Đồng với Chính Phủ Hoa Kỳ.

Công ty đã triển khai Chương Trình Đạo Đức và Ứng Xử Kinh Doanh trong toàn Tập Đoàn, chương trình này gồm có:

 1. Các nội dung thuyết trình đào tạo và nhận thức;
 2. Tên và thông tin liên lạc của những người có thể giúp đỡ nhân viên;
 3. Đường Dây Lên Tiếng được điều hành độc lập để nhân viên nêu thắc mắc hay quan ngại;
 4. Các chính sách và thủ tục khác đôi khi sẽ được áp dụng để hỗ trợ thực hiện chính sách này;
 5. Thường xuyên theo dõi Chương Trình Đạo Đức và Ứng Xử Kinh Doanh và sự tuân thủ Quy Tắc Ứng Xử này;

Chính sách này, Quy Tắc Ứng Xử của chúng ta và các chính sách liên quan sẽ được cung cấp cho mọi nhân viên và giám đốc. Chúng cũng được công khai trên www.meggitt.com.

Hội Đồng Quản Trị giao trách nhiệm giám sát Chính Sách về Đạo Đức và Ứng Xử Kinh Doanh cho Ủy Ban Phụ Trách Trách Nhiệm Công Ty. Giám Đốc Điều Hành, Giám Đốc Tài Chính, Thư Ký Công Ty Tập Đoàn và Trưởng Phòng Pháp Chế Tập Đoàn và Giám Đốc Phòng Các Vấn Đề Công Ty sẽ có trách nhiệm điều hành và báo cáo ít nhất hai lần mỗi năm về các vấn đề này cho Ủy Ban Phụ Trách Trách Nhiệm Công Ty và ít nhất một lần mỗi năm cho toàn thể Hội Đồng Quản Trị. Các Trưởng Phân Ban, Nhóm Sản Phẩm và Cơ Sở có trách nhiệm triển khai chính sách này tại địa phương.

Được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt ban đầu vào ngày 12 tháng 5, 2005. Được Hội Đồng Quản Trị xem xét lần cuối và tái duyệt vào ngày 12 tháng 12, 2019.


Print Friendly, PDF & Email