Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

  • Spare parts
  • Repairs
  • Exchange pool
  • Upgrades
Find out more

Chính sách môi trường

Ban Giám Đốc của Meggitt PLC công nhận trách nhiệm quan trọng của mình về việc bảo vệ môi trường và cam kết:

  • Tích hợp trách nhiệm và sự bền vững môi trường trong mọi khía cạnh của công việc chúng ta bằng cách bao gồm việc bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và giảm rác thải trong việc hoạch định chiến lược của chúng ta
  • Đáp ứng hoặc vượt mọi nghĩa vụ tuân thủ môi trường tương ứng và thực hiện duyệt xét nội bộ và bên ngoài thường xuyên để bảo đảm sự sẵn sàng kiểm tra
  • Bắt buộc tất cả các cơ sở chế tạo phải được chứng nhận được công nhận đối với các hệ thống quản lý môi trường và cải thiện liên tục các hệ thống đó
  • Đề cao việc quản lý môi trường với tất cả nhân viên đang thẩm định tác động của các hoạt động kinh doanh của chúng ta lên môi trường bằng cách thu thập, phân tích và phát hành các số liệu hiệu suất môi trường chính yếu
  • Giảm thiểu hoặc ngăn ngừa, nếu thích hợp, mọi tác động xấu lên môi trường địa phương và toàn cầu phát sinh từ các hoạt động và sản phẩm của Tập Đoàn; và
  • Làm việc với các nhà cung ứng của chúng ta để giảm thiểu mọi tác động xấu của các sản phẩm và hoạt động của họ lên môi trường.

Ban Giám Đốc có trách nhiệm tiến hành và thực hiện chính sách này. Hàng ngày, Giám Đốc Hoạt Động Tập Đoàn có trách nhiệm chức năng thay mặt cho Tổng Giám Đốc, và các Chủ Tịch Chi Nhánh và Giám Đốc Địa Điểm có trách nhiệm tiến hành ở địa phương. Chính sách này và việc tiến hành nó sẽ được duyệt xét thường xuyên bởi Ban Giám Đốc để bảo đảm rằng nó vẫn phù hợp và liên quan đến tổ chức. Tập Đoàn cam kết cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm rằng tất cả các địa điểm đều có thể đáp ứng các đòi hỏi được nêu trong chính sách này.

Chính sách này sẽ được truyền đạt đến mọi người làm việc cho hoặc thay mặt cho Tập Đoàn.

Được chấp thuận bởi Ban Giám Đốc vào ngày 30 tháng 10 năm 2018.


Print Friendly, PDF & Email