Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Mangfoldigheds- og inklusionspolitik

Indledning og formål

Bestyrelsen i Meggitt PLC, vores topledelsesteam, og ledelse på alle niveauer anerkender, at en mangfoldig og inkluderende arbejdsstyrke er afgørende for at drive en bæredygtig og succesfuld virksomhed. Formålet med vores mangfoldigheds- og inklusionspolitik er at øge og drage fordel af mangfoldighed i alle henseender, for at hjælpe med at opbygge en bæredygtig virksomhed ved at:

 • Have en mangfoldig arbejdsstyrke, der afspejler de forskellige lokalsamfund, hvori vi driver virksomhed, og
 • Fremme en inkluderende kultur, hvor folk værdsættes, respekteres og støttes.

Politik-erklæring

Alle medarbejdere er ansvarlige for at behandle deres kolleger med værdighed og respekt og skabe en inkluderende kultur, der er fri for diskrimination, mobning, chikane og personforfølgelse uanset alder, hudfarve, handicap, etnisk eller national oprindelse, køn, kønsudtryk, kønsidentitet, civilstand, graviditet, race, religion eller trosoverbevisning eller seksuel orientering.

Overtrædelser eller påståede overtrædelser af denne politik vil ikke blive tolereret og vil blive undersøgt til bunds og håndteret i henhold til de disciplinære procedurer i overensstemmelse med lokale love og politikker, som nødvendigt.

Implementering

Hos Meggitt har vores tilgang til mangfoldighed og inklusion til formål at øge og drage fordel af tankemangfoldighed for at styrke innovation, risikostyring og fleksibiliteten af arbejdsstyrken. Vi vil opnå vores mangfoldigheds- og inklusionsmål ved at:

 • Styrke vores værdier og vores højtydende kultur, der hjælper med at vejlede vores mangfoldigheds- og inklusionsdagsorden, samt tydeliggøre kravet til alle vores medarbejdere om at være åbne over for forskellige ideer og kulturer – det betyder, at lytte til hinanden, at behandle mennesker retfærdigt, at være inkluderende og at værdsætte forskellige perspektiver.
 • Sikre, at alle vores virksomheder har mangfoldigheds- og inklusionsstrategier, der anerkender deres specifikke krav og udfordringer. Lokale planer vil blive integreret i vores overordnede talentforvaltningsrammeværk og gennemgået regelmæssigt af forretningsudvalget for at sikre kontinuerlig fremgang.
 • Forstå vores medarbejderes synspunkter og bruge disse oplysninger til at formulere lokale handlingsplaner og til at se, hvorvidt der er tilbagevendende problemstillinger, som vi er nødt til at tage fat på. Vi vil fortsætte med at indsamle feedback fra medarbejdere for at overvåge synspunkter på emner såsom mangfoldighed og for at hjælpe os med at fokusere vores indsats på dette område.
 • Sikre, at alle vores virksomheder, i overensstemmelse med gældende lokale love, implementerer vores koncernpolitikker, hvilket udviser deres forpligtelse til ligestilling for alle medarbejdere, arbejdstagere og jobansøgere, hvilket igen sikrer, at de ikke bliver genstand for eventuel diskrimination, mobning, chikane eller personforfølgelse på grund af alder, hudfarve, handicap, etnisk eller national oprindelse, køn, kønsudtryk, kønsidentitet, civilstand, graviditet, race, religion eller trosoverbevisning eller seksuel orientering.
 • Anerkende, at vi spiller en vigtig rolle som en ansvarlig arbejdsgiver i at skabe en kultur, der understøtter vores medarbejdere i de forskellige faser af deres arbejdsliv og som led i denne proces, at gennemgå vores politikker på områder såsom rekruttering, fleksibel arbejdstid og barsels-/fædreorlov for at sikre, at de passer til vores ønske om at skabe en virkelig mangfoldig og inkluderende organisation på tværs af alle de lande, hvor vi driver virksomhed.

Mangfoldighed i bestyrelsen

Bestyrelsen lægger stor vægt på at sikre, at dens egne medlemmer afspejler mangfoldighed i sin bredeste forstand. En kombination af demografi, færdigheder, erfaring, race, alder, køn, uddannelsesmæssig og faglig baggrund og andre relevante personlige egenskaber i bestyrelsen er vigtigt med henblik på at tilvejebringe en række perspektiver, indsigt og udfordring, der er nødvendig for at understøtte god beslutningstagning.

Nye udnævnelser foretages i henhold til fortjeneste, under hensyntagen til de specifikke færdigheder og den erfaring, selvstændighed og viden, der er nødvendig for at sikre en alsidig bestyrelse og mangfoldighedsfordelene, som hver kandidat kan bringe til den overordnede bestyrelsessammensætning.

Målsætningerne for at opnå mangfoldighed i bestyrelsen kan opstilles på en regelmæssig basis. Med hensyn til kønsmangfoldighed, har bestyrelsen en specifik målsætning om at fastholde mindst 2 kvindelige bestyrelsesmedlemmer og, i anerkendelse af det nye mål for FTSE-virksomheder om at bevæge sig mod 33 % kvindelig repræsentation, om at benytte sig af muligheder for at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer med tiden, hvor dette er i overensstemmelse med andre færdigheder og mangfoldighedskrav.

Ansvar

Bestyrelsen som helhed er ansvarlig for mangfoldighed og inklusion, og uddelegerer ansvaret for implementeringen af denne politik til den administrerende direktør. Bestyrelsen og forretningsudvalget modtager regelmæssige statusrapporter om mangfoldighed og inklusion for at muliggøre regelmæssig gennemgang og kontinuerlig forbedring.

Denne politik og dens implementering vil blive gennemgået med jævne mellemrum for at sikre, at den forbliver hensigtsmæssig og relevant for organisationen, og koncernen er forpligtet til at yde den nødvendige støtte for at sikre, at vores virksomheder kan opfylde kravene, der er skitseret i denne politik. Denne politik vil blive meddelt alle, der arbejder for eller på vegne af koncernen og vil blive gjort tilgængelig på koncernens websted (www.meggitt.com).

Godkendt af bestyrelsen den 2. august 2018.


Print Friendly, PDF & Email