Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

SMART Support for Meggitt’s products and systems

Enabling operational excellence for our customers worldwide.

Our Services & Support team is dedicated to keeping Meggitt’s global customers airborne and operational.

 • Spare parts
 • Repairs
 • Exchange pool
 • Upgrades
Find out more

Anti-korruptionspolitik

1. FORMÅL

Meggitt er forpligtet til de højeste standarder for etisk forretningsførelse. Se Meggitts politik for etik og forretningsførelse samt adfærdskodeksen, der er tilgængelige på vores offentlige websted på www.meggitt.com.

2. POLITIK

Vores fortsatte succes afhænger af at konkurrere aggressivt, men retfærdigt, og i fuld overensstemmelse med lovene og reglerne i de lande, hvor vi er beliggende eller driver virksomhed. Denne politik gælder for alle forretningsenheder i hele verden. Lokale skikke og praksisser er ikke nogen undskyldning for overtrædelse af denne politik. Politikken dækker de følgende emner:

 1. Bestikkelse
 2. Gaver og underholdning
 3. Interessekonflikter
 4. Konkurrence og antitrust
 5. Salgsrepræsentanter
 6. Distributører
 7. Politiske bidrag og lobbyvirksomhed
 8. Overtrædelser af denne politik og indberetningsforpligtelser

Overvej følgende, før du handler:

 1. en overtrædelse af denne politik vil blive betragtet som en alvorlig sag, som kan føre til interne disciplinære foranstaltninger, til og med afskedigelse,
 2. en overtrædelse af denne politik kan også føre til retsforfølgelse,
 3. ud over at overholde politikken, skal medarbejdere sikre, at folk, som de administrerer eller fører tilsyn med forstår deres ansvarsområder,
 4. medarbejdere skal omgående indberette eventuel mistanke om uregelmæssig betaling eller overtrædelse af denne politik. Hvis du er i tvivl om, hvordan politikken finder anvendelse, bør du søge vejledning fra de enkeltpersoner, der er anført i det sidste afsnit af denne politik (”Overtrædelser af denne politik og indberetningsforpligtelser”). Meggitts eskaleringspolitik giver yderligere vejledning om, hvordan man stiller spørgsmål eller indberetter bekymringer og får svar uden frygt for straf eller repressalier.
 5. Meggitt vil tilvejebringe træning vedrørende denne politik og en sådan træning er obligatorisk for alle medarbejdere, ledere og direktører, og
 6. denne politik vil blive håndhævet gennem regelmæssig overvågning og revision.

2.1 Bestikkelse

Definition: ”Bestikkelse” er at give eller modtage eventuel gave, lån, honorar, belønning eller anden ting af værdi for at påvirke en persons adfærd, herunder personer i det offentlige eller erhvervslivet, med henblik på at opnå eller fastholde en kommerciel eller personlig fordel, at indgå forretninger på mere gunstige vilkår, eller at deltage i enhver form for utilbørlig adfærd. Bestikkelse omfatter misbrug af offentlig eller kommercielt embede for egen vindings skyld. Bestikkelse er en forbrydelse.

Generelt er der to aspekter af denne form for korruption:

Det første er bestikkelse, der betales for at opnå noget, som modtageren af bestikkelsen ikke er forpligtet til at give. Som eksempler kan nævnes tildeling af en kontrakt uden for den normale udbudsproces, betalinger for at tilskynde en person til at tildele en kontrakt (muligvis til en højere værdi eller på gunstigere vilkår), eller, at bryde loven, eller betale returkommission. Hos Meggitt er det at tilbyde, anmode om, foretage eller acceptere sådanne betalinger ALDRIG tilladt.

Det andet er en faciliteringsbetaling eller ”smørelse”, som består i at foretage en betaling til embedsmænd for at sikre, at de udfører, enten hurtigere eller overhovedet, de opgaver, som de under alle omstændigheder skal udføre. Eksempler kunne omfatte betalinger for at sikre postomdeling, tilslutning af forsyningstjenester (såsom telefonlinjer eller elforsyning), eller, betalinger for at frigive varer, der er anbragt under toldkontrol. I de fleste lande er denne form for betaling også en strafbar handling. Meggitts politik er, at sådanne betalinger IKKE bør foretages.

Bestikkelse kan antage mange former, og det kan ofte være svært at skelne upassende adfærd fra legitime forretningsaktiviteter. Risici opstår især, hvis man i andre lande arbejder med agenter eller enkeltpersoner, hvis adfærd man ikke fører direkte tilsyn med.

Når du bliver bedt om at godkende eller foretage en betaling, bør du sikre, at du fuldt ud forstår årsagen til betalingen. Medmindre den foretages til et bestemt formål (andet end med henblik på at sikre en forretningsmæssig fordel), bør du nøje overveje, hvorvidt betalingen er legitim, og hvis du er i tvivl, skal du ikke foretage eller acceptere at foretage betalingen. Du bør tage sagen op med en eller flere af de personer, der er nævnt i slutningen af denne politik, indtil der findes en passende løsning.

2.2 Gaver og underholdning

Definition: En ”gave” er noget af værdi, der gives eller modtages som følge af et forretningsforhold, hvor modtageren ikke betaler den rimelige markedsværdi. En forretningsgave kan antage enhver form – for eksempel, middag på en restaurant eller natklub, billetter til teatret eller en sportsbegivenhed, rejser, en rabat, der ikke er tilgængelig for offentligheden, forbrugsvarer, eller brug af en person eller virksomheds tid, materialer, udstyr eller faciliteter. En gave, der tilbydes eller gives til et familiemedlem af en enkeltperson med hvem Meggitt laver eller søger at laver forretning, betragtes som en gave, der gives direkte til den pågældende enkeltperson. Ligeledes skal eventuel gave, der tilbydes eller modtages af et familiemedlem af en Meggitt-medarbejder, på grund af den pågældende medarbejders stilling hos Meggitt, betragtes som en gave til den pågældende medarbejder.

Gaver i erhvervsmæssig sammenhæng er ikke personlige, men er en afspejling af forholdet mellem Meggitt og den anden enhed. Salget af Meggitt-produkter og -tjenester bør altid være fri for selv indtrykket af, at der blev søgt, modtaget eller givet gunstig behandling i bytte for gaver. Som sådan kan gaver kun accepteres af Meggitt-medarbejdere, hvis de ikke er ekstravagante eller hyppige, har til formål at fremme normale forretningsforhold, og ikke med rimelighed kan opfattes som et forsøg på at påvirke en beslutning om at tildele en kontrakt, arbejde eller gunstig behandling. Så, for eksempel, reklamegaver af ringe værdi er tilladt. Pengegaver er aldrig acceptable. Hvis du er i tvivl, bør du ikke acceptere gaven, eller informere din nærmeste leder hurtigst muligt og søge vejledning om, hvorvidt du kan beholde gaven.

Medarbejdere, hvis pligter omfatter forhandling af kontrakter eller koncessioner, eller som er involveret i evalueringen af produkter eller tjenester til potential brug eller køb af Meggitt skal være særligt omhyggelige med at undgå ethvert indtryk af favoritisme eller uærlige forretningsmetoder. Gaver bør ikke accepteres fra forhandlere og leverandører før en kontrakt tildeles, under udbudsprocessen, evalueringer eller forhandlinger.
Når en Meggitt-medarbejder giver en gave, skal dette oplyses til medarbejderens leder og godkendes på forhånd. I alle tilfælde bør gaver eller underholdning holdes nede på et omfang, der ikke kan betragtes som ekstravagant, især under hensyntagen til modtagerens stilling og sandsynlige løn. Du bør altid overveje, hvorvidt den anden person har tilladelse til at acceptere sådanne gaver i henhold til deres politikker. En anden test er, hvorvidt en Meggitt-medarbejder eller -direktør kunne acceptere en sådan gave.

Meggitt har implementeret og opretholder et online-register, og alle gaver og al underholdning af mere end ringe værdi, der gives eller modtages, skal indtastes i registret af den involverede person. Hyppigheden af sådanne gaver og underholdning skal også registreres. Der foretages regelmæssig revision af registret.

BEMÆRK: Der bør altid søges godkendelse fra Meggitts juridiske rådgiver eller Vicedirektør for etik og forretningsførelse før der foretages betalinger til embedsmænd, fordi der i nogle lande er en formodning om, at sådanne gaver udgør korruption. Det er ikke altid indlysende, hvorvidt en person er en embedsmand. Der gælder særlige regler for offentlige kontrakter og embedsmænd. Meggitt forbyder gaver til medarbejdere hos eller repræsentanter for den amerikanske regering. Se Meggitts Standarder for forretningsførelse for det offentlige amerikanske marked og rådfør dig med Meggitts juridiske rådgiver.

2.3 Interessekonflikter

Definition: En personlig ”interessekonflikt” opstår, når en medarbejders personlige, sociale, økonomiske eller politiske aktiviteter griber ind i eller har potentiale til at gribe ind i medarbejderens loyalitet og objektivitet over for Meggitt. Faktiske interessekonflikter skal undgås, men selv indtrykket af en interessekonflikt kan være skadelig.

Interessekonflikter kan omfatte:

 • at have en bibeskæftigelse
 • at udføre tjenester
 • at bestride en stilling som direktør eller konsulent
 • at have en økonomisk interesse

Nære familiemedlemmer og venners aktiviteter kan nogle gange skabe interessekonflikter. Et ”nært familiemedlem” betyder en ægtefælle, partner, forælder, stedforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, fætter, nevø, niece, tante, onkel, bedsteforælder, barnebarn, eller svigerfamilie, eller anden person, hvis et forhold eksisterer ifølge lov eller sædvaneret.

Generelt bør et familiemedlem ikke lave eventuel forretning med dig, med nogen person, der arbejder i din forretningsenhed, eller med nogen person, der rapporterer til dig. Derudover bør du aldrig være i en situation, hvor du har mulighed for at ansætte, føre tilsyn med, påvirke ansættelsesvilkår og –betingelser for, eller påvirke forvaltningen af, eventuelt nært familiemedlem, uanset om den pågældende person er en Meggitt-medarbejder eller ansat hos en Meggitt-kunde, -kontrahent, -leverandør eller lignende enhed.

Interessekonflikter eller potentielle interessekonflikter bør oplyses til din overordnede. Under passende omstændigheder,

kan konflikter fraviges, eller sikkerhedsforanstaltninger kan indføres for at sikre, at de håndteres korrekt.
Meggitt udfører en årlig undersøgelse af interessekonflikter med henblik på at påvise og forsøge at løse interessekonflikter.

BEMÆRK: Særlige regler for ”organisatoriske interessekonflikter” gælder for Meggitt som virksomhed, hvis offentlige kontrakter er involveret. Se Meggitts Standarder for forretningsførelse for det offentlige amerikanske marked og rådfør dig med Meggitts juridiske rådgiver.

2.4 Konkurrence og antitrust

Definition: Meggitt overholder strengt det, der kaldes ”konkurrencelovgivning” i nogle lande og ”antitrustlovgivning” i andre. Sådanne love er beregnet til at beskytte og fremme fri og fair konkurrence i hele verden. Konkurrencelovgivning forbyder konkurrencebegrænsende adfærd, såsom prisaftaler, samordning og sammensværgelser. Den forbyder også ulovlig indsamling af oplysninger om konkurrenter.

Mange lande har love, der forbyder konkurrencebegrænsende adfærd, så afhængigt af Meggitt-virksomhedens placering, kan de love, der finder anvendelse, variere. Nogle konkurrencelove, såsom dem i USA og EU, kan finde anvendelse, selv når adfærden sker uden for landets grænser.

I EU kan bøder for konkurrencebegrænsende adfærd være 10 % af koncernens globale omsætning. I USA og Storbritannien kan overtrædelser være forbrydelser, og enkeltpersoner, der dømmes, kan modtage fængselsstraffe og store bøder.

2.5 Salgsrepræsentanter

Definition: En ”salgsrepræsentant” er en enkeltperson eller en etableret juridisk enhed, der udfører tjenester i god tro med henblik på at sikre forretning for Meggitt. For sådanne tjenester yder Meggitt passende vederlag, generelt i form af en procentdel af salget, men lejlighedsvis som et gebyr for tjenester. Salgsrepræsentanter er selvstændige kontrahenter, og som sådan skal de ikke bruge Meggitts navn på visitkort, brevpapir, eller på anden måde, der antyder, at de er Meggitt-medarbejdere.

Eventuel ordning, der forpligter Meggitt til at betale “findeløn”, hvis Meggitt modtager en kontrakt skal betragtes som en salgsrepræsentant-aftale og er underlagt denne politik. En sådan ordning kan betragtes som en ”betinget honorar”-ordning, som generelt er forbudt i forhold til offentlige amerikanske kontrakter. Medarbejdere bør rådføre sig med Meggitts Standarder for forretningsførelse for det offentlige amerikanske marked samt Meggitts juridiske rådgiver, inden de indgår en sådan salgsrepræsentant-aftale, hvor den ultimative kunde er den amerikanske regering.

Meggitt har besluttet sig for ikke at udpege nogen nye salgsrepræsentanter eller forny eksisterende aftaler, andet end under ekstraordinære omstændigheder.

Salgsrepræsentanter skal nøje undgå eventuelle praksisser, der er ulovlige, upassende eller uetiske, og de skal til enhver tid udvise en adfærd i forbindelse med forretningsforbindelser og potentielle Meggitt-kunder, der undgår selv indtrykket af utilbørlig adfærd og ikke bringer Meggitt, dens kunder, eller repræsentanten i forlegenhed i tilfælde af offentliggørelse. Salgsrepræsentanter skal handle i overensstemmelse med Meggitts adfærdskodeks og denne politik, og kopier af dem er tilgængelige online på: www.meggitt.com. Politikken og adfærdskodeksen bør også udleveres til salgsrepræsentanten af Meggitt-anlægget, som ansætter salgsrepræsentanten, i starten af forholdet.

Adfærd, der ville være utilbørlig eller ulovlig, hvis begået af en Meggitt-medarbejder må ikke begås af en tredjepart, såsom en salgsrepræsentant eller konsulent, på Meggitts vegne. Dette ville også være upassende eller ulovligt.

BEMÆRK: Se Meggitts politik for salgsrepræsentanter. Den pågældende politik indarbejder elementer fra denne anti-korruptionspolitik, og du bør rådføre dig med den samt Meggitts juridiske rådgiver i alle faser af forholdet til en salgsrepræsentant.

2.6 Distributører

Definition: En ”distributør” er en enkeltperson eller en etableret juridisk enhed, der køber Meggitts produkter, tager ejerskab over dem, og videresælger dem i deres eget navn. Distributører kaldes også ”videreforhandlere”, men de betyder det samme. Meggitt tilbyder sine distributører en passende mulighed for at generere indtægter, generelt i form af en rabat på liste- eller markedspriser. Distributører er selvstændige kontrahenter, og skal som sådan ikke bruge Meggitts navn på visitkort, brevpapir, eller på anden måde, der antyder, at de er Meggitt-medarbejdere.

En distributør kan udpeges, når Meggitt-virksomheden finder det hensigtsmæssigt, på grundlag af god forretningsdømmekraft, for at supplere virksomhedens egen salgsstyrke, under hensyntagen til gældende lovgivning, forordninger og forretningsmæssige forhold.

Distributører skal nøje undgå eventuelle praksisser, der er ulovlige, upassende eller uetiske, og de skal til enhver tid udvise en adfærd i forbindelse med forretningsforbindelser og potentielle Meggitt-kunder, der undgår selv indtrykket af utilbørlig adfærd og ikke bringer Meggitt, dens kunder, eller distributøren i forlegenhed i tilfælde af offentliggørelse. Distributører skal handle i overensstemmelse med Meggitts adfærdskodeks, hvoraf en kopi udleveres til distributøren i starten af forholdet.

Adfærd, der ville være utilbørlig eller ulovlig, hvis begået af en Meggitt-medarbejder må ikke begås af en tredjepart, såsom en distributør, på Meggitts vegne. Dette ville også være upassende eller ulovligt.
BEMÆRK: Se Meggitts distributørpolitik. Den pågældende politik indarbejder elementer fra denne anti-korruptionspolitik, og du bør rådføre dig med den samt Meggitts juridiske rådgiver i alle faser af forholdet til en distributør.

2.7 Politiske bidrag og lobbyvirksomhed

Det er virksomhedens politik ikke at deltage direkte i eventuel partipolitisk aktivitet og ikke at yde politiske bidrag, uanset om kontanter eller naturalier, hvor som helst i verden. Det er underforstået, at virksomhedsaktiviteter, såsom at være medlemmer af eller involveret i organisationer, der beskæftiger sig med anliggender vedrørende offentlig orden, lovreform og repræsentation af erhvervslivet, samt kommunikation med regeringen og politiske partier på lokalt, nationalt og europæisk plan, kan opfattes som direkte politisk aktivitet, men er generelt ikke forbudt (se lobbyvirksomhed og fortalervirksomhed nedenfor) .

Meggitt anerkender medarbejderes ret til at deltage som enkeltpersoner i den politiske proces, på måder, der er passende for hvert land. Dog bør medarbejdere være omhyggelige med at gøre det klart, at de ikke repræsenterer virksomheden, når de deltager i den politiske proces. Derfor:-

 1. brug ikke virksomhedens tid, ejendom eller udstyr til at udføre eller støtte dine personlige politiske aktiviteter. Kort sagt, deltag i den politiske proces i din egen tid og med dine egne ressourcer (vi kan give dig fri fra arbejde til disse formål, herunder navnlig, hvis vi er forpligtede ved lov til at gøre det),
 2. gør det altid klart, at dine synspunkter og handlinger er dine egne og ikke Meggitts,
 3. hvis du planlægger at søge eller acceptere et offentligt embede, bør du søge forudgående godkendelse fra din leder. Godkendelse kan ikke gives, hvis lederen skønner, at det vil have en negativ indvirkning på udførelsen af dit arbejde eller virksomheden.

2.7.1 Lobbyvirksomhed og fortalervirksomhed

Selvom Meggitt ikke deltager direkte i partipolitik, vil vi fortsætte med at deltage i den politiske debat om emner af legitim interesse for koncernen, dens personale og de lokalsamfund, hvori vi driver virksomhed, gennem processer, såsom lobbyvirksomhed.

Lobbyvirksomhed på vegne af Meggitt er stærkt reguleret ved lov. Vores juridiske rådgiver er ansvarlig for at føre tilsyn med denne aktivitet. Rådfør dig med din overordnede inden eventuel ikke-rutinemæssig kontakt med embedsmænd eller offentligt ansatte.

”Ikke-rutinemæssig” er defineret som:-

 • andet end som påkrævet ved normale offentlige processer og overvågningskontrakter, og
 • vedrørende offentlig politik eller juridiske/forskriftsmæssige ændringer.

2.8 Overtrædelser af denne politik og indberetningsforpligtelser

Overtrædelser af denne politik kan straffes gennem disciplinære foranstaltninger til og med afskedigelse. Overtrædelser kan også resultere i retsforfølgelse af de involverede enkeltpersoner.

Eventuel direktør eller medarbejder, der har mistanke om eller får kendskab til eventuel overtrædelse af denne politik eller eventuel anti-korruptionslov eller -forordning, skal indberette mistanken eller overtrædelsen til en af hans eller hendes ledere, til Meggitts juridiske rådgiver, til virksomhedens generalsekretær, eller til direktøren for kommercielle og virksomhedsanliggender. Enhver, der foretager en sådan indberetning beskyttes mod straf eller repressalier i overensstemmelse med Meggitts adfærdskodeks. Enhver, der modtager en sådan indberetning er ansvarlig for at eskalere indberetningen til det næste højere niveau eller til en anden passende ledende medarbejder, og for at følge op, indtil den er løst. Se Meggitts eskaleringspolitik.
Søg rådgivning fra Meggitts juridiske rådgiver eller koncernens generalsekretær til enhver tid, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i denne henseende.

Navne på og kontaktoplysninger for folk, der kan hjælpe, er indeholdt i adfærdskodeksen og på plakater, der er sat op over hele dit anlæg.

Meggitt tilvejebringer også en selvstændigt drevet etiklinje, der er tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, som kan bruges til at stille spørgsmål eller indberette bekymringer. Hvert Meggitt-anlæg indeholder plakater med det gratis telefonnummer, der skal bruges til at foretage sådanne opkald. Disse telefonnumre findes også online, på Meggitts offentlige websted: www.meggitt.com.

En internetapplikation er også tilgængelig til disse formål på www.expolink.co.uk/meggitt. Login-oplysninger vil blive tilvejebragt på opslagstavler i hele virksomheden.

Hver medarbejder har modtaget en kopi af adfærdskodeksen, som også indeholder telefonnumrene til etiklinjen. Adfærdskodeksen og telefonnumrene kan fås fra dit anlægs etik-koordinator. Etiklinjen bør også anvendes, hvis indberetninger, der foretages til ledere, ikke virker til at være blevet løst på tilfredsstillende vis.

Divisionspræsidenter og ledende medarbejdere på anlægget er ansvarlige for implementeringen af denne politik i deres virksomheder og på deres anlæg.

Godkendt af bestyrelsen den 28. januar 2010 og senest revideret den 30. oktober 2018.


Print Friendly, PDF & Email